Física de primer de Batxillerat

Professor

Olalla Muiños Ruíz

Temari

 • 1r trimestre:  Òptica i Moviments.
  • Tema 6: Òptica
  • Tema 2: Cinemàtica ( en una dimensió i parabòlics)
  • Cinemàtica circular i moviment vibratori
 • 2n trimestre: Forces i energia.
  • Tema 3: Dinàmica (forces, impuls, xocs)
  • Tema 4: L’energia i la seva transferència ( Energia cinètica, Energia potencial i Energia mecànica)
 • 3r trimestre: Calor, temperatura i corrent elèctric.
  • Tema 4: L’energia i la seva transferència ( Potencia, rendiment, calor i temperatura)
  • Tema 5: El corrent elèctric

Material necessari

 • Llibre de text "Física 1 batxillerat de l'editorial Casals"
 • Llibreta amb fulls quadriculats o fulls amb carpeta
 • Ordinador portàtil
 • Calculadora científica
 • pel tema d'òptica, colors, regla i compàs.

Avaluació

La nota final de cada trimestre serà:

 • 80-75 % mitjana aritmètica de les proves escrites (3 o 4, depenent del trimestre)
 • 20-25 % nota de classe: TOT allò que fem o us demano a classe, per exemple:
  • Fer els deures
  • Participar a classe i mostrar interès per l'assignatura
  • Entregar les activitats de cada tema
  • Informes dels experiments
  • Saber la lliçó, es demanaràn fórmules i procediments senzills per escrit

Per aprovar la matèria a final de curs cal tenir aprovats els tres trimestres.

Extraordinariament podrà compensar-se un trimestre amb un altre.

Al llarg del curs s'avisarà de la data de les proves de recuperació ordinàries i extraordinàries.