Filosofia i Ciutadania de primer de Batxillerat

 

FILOSOFÍA I CIUTADANIA

Professora: SARA MARTÍN

 

Descripció

La matèria de Filosofia té com a objectiu que l'alumnat sigui capaç de pensar i comprendre a partir de la reflexió, el raonament, la crítica i l'argumentació racional -utilitzant la manera de preguntar radical i última que li és propi a la filosofia - els problemes referits a la totalitat de la vivència humana (i no humana), i això sense deixar de banda la seva capacitat de transformació i canvi, tant de l'individu com de les societats.

 

La Filosofia és una manera especial de preguntar i de saber, una manera d'entendre les circumstàncies en què vivim i que, en gran mesura, ens fan ser i comprendre com som i com són els altres.

 

Per això, la matèria de Filosofia persegueix com a objectiu principal la comprensió per part de l'alumnat de si mateix i del seu món, dotant-lo de les eines cognitives tant teòriques com pràctiques. En el pla teòric, l'alumnat coneixerà els grans interrogants, els conceptes especialitzats i les teories que intenten donar resposta a les grans qüestions. En la seva dimensió pràctica, la matèria dota d'eines com l'actitud crítica i reflexiva, que ensenya als alumnes a no admetre idees que no han estat rigorosament analitzades i evidenciades; el saber pensar, raonar i argumentar amb fonament, coherència i de forma autònoma; l'habilitat discursiva per dialogar i convèncer evitant el pensament únic i dogmàtic; i la capacitat per discernir entre el que és evident i l'arbitrari, el substancial i l'accidental.

 

Continguts

Els continguts de la matèria es distribueixen en 5 grans blocs, el primer dels quals és de continguts transversals que s'aniran treballant al llarg del curs i dels altres blocs:

- BLOC 1: El saber filosòfic:

Unitat 1: Del mite a la raó. Orígens i sentit de la Filosofia

Unitat 2: Les preguntes fonamentals de la Filosofia

- BLOC 2: OrÍgen I evolució de L'ésser humà:

Unitat 3: L'evolució i el procés d'hominització

Unitat 4: L'ésser humà com a creador de cultura

- BLOC 3: Possibilitat i límits del coneixement:

Unitat 5: Teoria del coneixement

Unitat 6: El raonament lògic

- BLOC 4: La racionalitat pràctica:

Unitat 7: L'ètica

Unitat 8: L'estètica

- BLOC 5: La realitat:

Unitat 9: La metafísica

Unitat 10: Les cosmovisions

 

Material individual de cada alumno / a:

Ordinador (sempre amb la bateria carregada de casa) per agafar anotacions de les explicacions i poder fer les tasques encomanades.

Tots els alumnes han de disposar d'el llibre de text "Filosofia (Aula 3D), C. Prestel; Vicens Vives" (veure el llistat de llibres de text penjat a la web). A partir d'aquest llibre es faran adaptacions que completin el temari.

 

Material de aula:

Pissarra digital amb connexió a Internet.

Pissarra tradicional.

Ordinador personal o tablet.

 

Mètode de treball:

 • Es farà una presentació d’objectius i criteris d’avaluació tant a l’inici de curs com al començament de cada tema.

 • Es farà exposició magistral del tema i es clarificaran dubtes i conceptes.

 • S’atendran les aportacions reflexives que facin els alumnes. A tal efecte es buscarà el debat a partir d’exemples i notícies que connectin el tema directament amb la realitat.

 • Es donaran orientacions de com s’estructura el tema per tal de facilitar la confecció de resums i/o esquemes que li facilitin la comprensió i estudi a l’alumne/a.

 • Es farà lectura, comentari i treball de textos penjats al Moodle, del llibre i d’altres fonts.

 • Sempre que la disponibilitat de temps i la professora ho consideri (és a dir, no es farà per defecte), es procurarà donar suport audiovisual a les unitats didàctiques que es vagin desenvolupant a classe.

Temporització:

A títol orientatiu, cal preveure un promig d’entre 6 i 7 sessions d’una hora per a cada unitat didàctica; però això pot variar depenent dels continguts de cada unitat didàctica i de la resposta dels alumnes al ritme de treball

 

Aspectes competencials que es tenen en compte a l’hora de fixar la nota numèrica per avaluar els alumnes:

 • Les competències que es treballen i que per tant, s'avaluen, pertanyen als grups de competències que s’han citat més a munt (i que l'alumne té penjat al document del Moodle).

 • L'alumne ha de ser puntual a l'inici de cada classe.
 • L'ús de telèfons mòbils a les classes d'Història de la filosofia està prohibit (a no ser que la professora doni permís). L'alumne ha de demostrar la maduresa necessària per a poder atendre sense distreure's.

 • La pulcritud i puntualitat en la presentació de les tasques encomanades. Les tasques fora de termini sense justificació oficial no seran admeses ni corregides.

 • La correcció ortogràfica i el rigor conceptual filosòfic són requisits necessàris per superar la matèria.

QUALIFICACIÓ DE LES TASQUES:

 • Valoració de 0 a 10 en cada una de les activitats, controls, treballs, exposicions o blocs d’exercicis que hagi de lliurar l’alumne/a.

 • Els alumnes que lliurin tasques fora de termini no seran recollides si no estan justificades amb un document oficial. Si l’alumne no entrega mai les tasques, la professora podrà imposar a l’alumne/a la presentació de la feina al final de l’avaluació com a activitat de recuperació, quedant-li d’aquesta manera l’avaluació suspesa fins que faci la recuperació o presenti les feines pendents. Les feines o activitats que es facin en concepte de recuperació es qualificaran com a màxim amb un 5 per acord de Departament.

 • Totes les presentacions de feines escrites, tant treballs com controls, hauran de ser fetes a mà i amb els enunciats copiats (llevat de les que específicament es demani realitzar-les d’una altra manera) i sense utilitzar color vermell (obligació de reescriure el treball eliminant aquest color o es considerarà no presentat).

 • Es descomptarà per faltes d'ortografia, segons els criteris generals de 2n de Btxillerat.

 • Lectura dels textos, activitats, exàmens de seguiment o de les unitats tenen tots el mateix valor a l'hora de fer la mitja de la nota, ja que es treballaran totes les competències indicades.
 • Se suposa que l'alumne de primer de batxillerat ja té assumides les competències bàsiques de saber estar, per tant, la "bona actitud" no es tindrà en compte per pujar la nota. En canvi, la falta de respecte, el no cumpliment de les normes de la matèria, o el no saber estar si pot perjudicar la nota de l'alumne. 
 • L’arrodoniment de la nota a l’alça o a la baixa quedarà: a partir de 0,5, s’arrodoneix per sobre; i fins 0,4 s’arrodoneix per sota. Això serveix per a totes les puntuacions menys per als valors entre 4,0 a 4,9. Entre aquests valors sempre s’arrodoneix a 4.

 • En cada avaluació no es calcularà la nota si falta algun control, treball o tasca i l’alumne/a romandrà suspès fins que les hagi fet i presentat totes

 • La qualificació final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions sempre que totes tres avaluacions estiguin aprovades. Les avaluacions parcials que no s’hagin aprovat impedeixen aprovar l’avaluació final fins que s’hagin recuperat (a no ser que la Junta d’Avaluació decideixi amb millor criteri altra cosa per a cada alumne/a individualment considerat)

 • Les tasques de recuperació consistiran en la realització correcta de les activitats i/o controls que l’alumne/a no hagi fet o hagi fet malament. Es recorda que la seva valoració màxima serà 5 (acord de departament)