Filosofia de quart d'ESO

Professores:

SARA MARTÍN

 

DESCRIPCIÓ

La matèria de Filosofia té com a meta que l’alumnat sigui capaç de pensar i comprendre, abstraient-se racionalment del camp concret estudiat en cada una de les altres matèries, per centrar-se en allò que caracteritza específicament a la filosofia, això és, reflexionar, raonar, criticar i argumentar, emprant la manera de preguntar radical i última que li és propi, sobre els problemes referits a la totalitat de la vivència humana i no humama, i això sense deixar de banda la seva capacitat de transformació i canvi, tant de l’individu com de la societat.

La Filosofia és una manera especial de preguntar i de saber, una manera d’entendre les circumstàncies en les que vivim i que, en gran mesura, ens fan ser i comprendre com som.

Per això, la matèria de Filosofia persegueix com objectiu principal la comprensió per part de l’alumnat de sí mateix i del seu món, dotant-lo per això de les eines cognitives tant teòriques com pràctiques.

A partir d'activitats pràctiques i visualitzacions de pel·líqules, treballarem algunes de les grans preguntes filosòfiques aprenent a pensar críticament i a escriure i parlar amb eloqüènia.

Material necessari:

Material individual de cada alumne/a:

 • Fulls solts on l’alumne prengui nota de les explicacions i pugui fer els seus esquemes.
 • Fulls solts per presentar els deures i activitats que se li demanin.
 • L'ordinador. 

Material d’aula:

 • Pissarra digital amb connexió a Internet.
 • Pissarra tradicional.

Metodologia:

Es farà una presentació d’objectius i criteris d’avaluació tant a l’inici de curs com al començament de cada tema.

Per cada tema, es farà una exposició magistral del tema i es clarificaran dubtes i conceptes. Els alumnes han d’agafar apunts de totes les explicacions.

S’atendran les aportacions reflexives que facin els alumnes. A tal efecte es buscarà el debat a partir d’exemples i notícies que connectin el tema directament amb la realitat.

Es donaran orientacions de com s’estructura el tema per tal de facilitar la confecció de resums i/o esquemes que li facilitin la comprensió i estudi a l’alumne/a.

Es farà lectura, comentari i treball de textos.

Sempre que la disponibilitat de temps i els temes ho permetin, es procurarà donar suport audiovisual a les unitats didàctiques que es vagin desenvolupant a classe.

Temporització:

La matèria de filosofia té una durada de dos hores setmanals.

Aspectes competencials que es tenen en compte a l’hora de fixar la nota numèrica per avaluar els alumnes:

Les competències que es treballen pertanyen als grups de competències que s’han citat més a munt. Cal dir que de totes aquestes competències que es treballen es posarà especial atenció en els següents aspectes competencials metodològics:

 • L'alumne ha de ser puntual a l'inici de cada classe.
 • L'ús de telèfons mòbils a les classes de filosofia està prohibit. L'alumne ha de demostrar la maduresa necessària per a poder atendre sense distreure's.

 • La pulcritud i puntualitat en la presentació de les tasques encomanades. Les tasques fora de termini sense justificació oficial no seran admeses ni corregides.

 • La correcció ortogràfica i el rigor conceptual filosòfic són requisits necessàris per superar la matèria.

QUALIFICACIÓ DE LES TASQUES:

 • Valoració de 0 a 10 en cada una de les activitats, controls, treballs, exposicions o blocs d’exercicis que hagi de lliurar l’alumne/a.
 • Els alumnes que lliurin tasques fora de termini no seran recollides si no estan justificades amb un document oficial. Si l’alumne no entrega mai les tasques, la professora podrà imposar a l’alumne/a la presentació de la feina al final de l’avaluació com a activitat de recuperació, quedant-li d’aquesta manera l’avaluació suspesa fins que faci la recuperació o presenti les feines pendents. Les feines o activitats que es facin en concepte de recuperació es qualificaran com a màxim amb un 5 per acord de departament. D’aquesta manera es premia l’esforç continuat realitzat en el dia a dia.
 • Totes les presentacions de feines escrites hauran de ser fetes a mà i amb els enunciats copiats (llevat de les que específicament es demani realitzar-les d’una altra manera) i sense utilitzar color vermell (obligació de refer el treball o considerar-lo no presentat o no realitzat).
 • En cada avaluació, la nota serà el resultat de: els coneixements assolits per part de l’alumne (saber); la capacitat de reflexionar amb criteri filosòfic i comprendre els textos filosòfics (saber fer) i el saber estar. L’arrodoniment de la nota a l’alça o a la baixa quedara: a partir de 0,5, s’arrodoneix per sobre; i fins 0,4 s’arrodoneix per sota. Això serveix per a totes les puntuacions menys per als valors entre 4,0 a 4,9. Entre aquests valors sempre s’arrodoneix a 4.
 • La qualificació final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions sempre que totes tres avaluacions estiguin aprovades. Les avaluacions parcials que no s’hagin aprovat impedeixen aprovar l’avaluació final fins que s’hagin recuperat (a no ser que la Junta d’Avaluació decideixi amb millor criteri altra cosa per a cada alumne/a individualment considerat).
 • Les tasques de recuperació consistiran en la realització correcta de les activitats i/o controls que l’alumne/a no hagi fet o hagi fet malament. Es recorda que la seva valoració màxima serà 5 (acord de departament).
 • La recuperació de setembre s’obtindrà de la prova de setembre (control de coneixements).