Optativa Economia de quart d'ESO

Professora

Blanca Gómez López

Descripció 

La matèria d'Economia de 4t d’ESO, conjuntament amb les d'Economia i Economia de l'Empresa I i II al batxillerat, tracta de posar a l'abast de l'alumnat les eines que necessita per desenvolupar el seu paper no només com a ciutadans de la nostra societat, sinó també com a consumidors i productors potencials del nostre sistema econòmic, de manera responsable i informada.

Continguts 

Els continguts que s’hi treballaran es distribueixen de la manera següent:

 • UNITAT 1: Economia, què és això?
 • UNITAT 2: Agents econòmics
 • UNITAT 3: Les famílies
 • UNITAT 4: Les empreses
 • UNITAT 5: El sector públic
 • UNITAT 6: Els diners i les seves formes
 • UNITAT 7: Salut financera
 • UNITAT 8: Principals problemes econòmics actuals
 • UNITAT 9: La transformació de l'economia mundial

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es desenvoluparan de la manera següent:

 • La professora presentarà cada unitat, explicarà la seva importància dins el conjunt del curs i els objectius a assolir pels alumnes.
 • La part teòrica del tema s'exposarà de manera oral per part de la professora, que guiarà als alumnes, així mateix, en la tasca de localització de la informació a qualsevol font d'informació extra que es faci servir a la unitat en qüestió.
 • Es realitzaran debats a classe pràcticament a diari, perquè els alumnes siguin conscients dels seus coneixements previs, perquè aprenguin uns dels altres sobre els continguts (i la seva aplicació a la realitat) un cop vistos a classe, perquè expressin la seva opinió sobre els diferents conceptes de l'assignatura que es presten al debat...
 • Els alumnes resoldran exercicis pràctics que els permetin adquirir els conceptes i procediments necessaris per dominar l'assignatura, que sobretot seran dels tipus següents: resolució de problemes amb variables micro i macroeconòmiques, cerca de informació a fonts diverses, tractament de la informació trobada, extracció de conclusions pròpies sobre l'esmentada informació i la seva relació amb tots els continguts vistos a l'aula des del començament de l'assignatura.
 • Els alumnes hauran de resoldre a casa, al llarg de cada unitat, dos o tres exercicis de tractament de diverses fonts d'informació una mica més extensos que els treballats a classe.
 • Es corregiran a l’aula totes les activitats realitzades.
 • Es repassaran part dels continguts vistos mitjançant la projecció a l'aula de diferents pel·lícules i documentals, i la posterior feina, individual i col·lectiva, sobre els continguts d'aquests.

Material 

L’alumne haurà de disposar del material següent:

 • Material de suport disponible al Moodle de l’assignatura.
 • Calculadora científica.
 • Material personal per a la presa d'apunts.
 • Portàtil o tablet amb accés a internet.

Avaluació 

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració de la professora sobre:

 • Proves escrites: 60% de la nota
 • Feina individual sobre fonts econòmiques i actitud envers l'assignatura: 40% de la nota

Avaluació especial 3r trimestre (institut virtual): 

L’alumne rebrà una nota inclourà una valoració de la professora sobre:

 • Proves escrites virtuals: 40% de la nota
 • Feina individual sobre fonts econòmiques i actitud envers l'assignatura: 60% de la nota