Cultura clàssica de quart d'ESO

Vist: 885

Professora

Yaiza Macias

Descripció

 

La matèria té com a objectiu fer que l’alumnat reflexioni sobre els aspectes en què la cultura occidental és hereva dels grecs i dels romans.

Continguts

 

Els continguts de Cultura Clàssica de 4t s’organitzen en tres blocs:

 

·         - Grècia i Roma com a civilitzacions històriques

·         - Iniciació als elements bàsics de les llengües i literatures grega i llatina

·         - L’herència de la cultura clàssica

 

En el primer bloc es pretén que l’alumnat sigui capaç de reconèixer aspectes diversos de la cultura grecollatina pel que fa a la llengua, la literatura, la filosofia, la ciència, la tècnica, l’urbanisme, l’arquitectura i les arts plàstiques, entre d’altres, identificant elements unitaris i plurals.

El segon bloc pretén iniciar l’alumnat en la dimensió lingüística de la civilització grecoromana, basada sobretot en elements de l’alfabet i del lèxic, i incorporant també alguns continguts de literatura.

 Finalment, el tercer bloc vol donar eines a l’alumnat perquè reconegui i valori críticament les aportacions de la civilització clàssica en la conformació de la cultura occidental. Implica el desenvolupament per part dels alumnes de la sensibilitat estètica i la capacitat de reflexió crítica en valorar la pervivència de la cultura clàssica en contextos diversos.

Metodologia

 La matèria es treballa des de diferents activitats:

Material

Avaluació

Es tindrà en compte diferents aspectes com tasques lliurades a classe, exàmens, treballs en grup i individuals, actitud, etc.