Optativa Cultura clàssica de quart d'ESO

Professor

Marc Gual

Descripció

 

La matèria té com a objectiu fer que l’alumnat reflexioni sobre els aspectes en què la cultura occidental és hereva dels grecs i dels romans.

Continguts

 

Els continguts de Cultura Clàssica de 4t s’organitzen en tres blocs:

 

·         - Grècia i Roma com a civilitzacions històriques

·         - Iniciació als elements bàsics de les llengües i literatures grega i llatina

 

·         - L’herència de la cultura clàssica

 

En el primer bloc es pretén que l’alumnat sigui capaç de reconèixer aspectes diversos de la cultura grecollatina pel que fa a la llengua, la literatura, la filosofia, la ciència, la tècnica, l’urbanisme, l’arquitectura i les arts plàstiques, entre d’altres, identificant elements unitaris i plurals.

El segon bloc pretén iniciar l’alumnat en la dimensió lingüística de la civilització grecoromana, basada sobretot en elements de l’alfabet i del lèxic, i incorporant també alguns continguts de literatura.

 

Finalment, el tercer bloc vol donar eines a l’alumnat perquè reconegui i valori críticament les aportacions de la civilització clàssica en la conformació de la cultura occidental. Implica el desenvolupament per part dels alumnes de la sensibilitat estètica i la capacitat de reflexió crítica en valorar la pervivència de la cultura clàssica en contextos diversos.

Metodologia

 La matèria es treballa des de diferents activitats:

  • Feina a casa i a l’aula.
  • Proves escrites.
  • Exposicions orals.
  • Recerques per equips.
  • Sortides culturals.

Material

   • Llibre de text: "Cultura Clàssica 4", Martí Duran (ed. Casals)
   • Material d’internet seleccionat prèviament per a cada unitat didàctica.
   • Altre material: pel·lícules, documentals, vídeos...

Avaluació

 L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

   • Part conceptual: proves escrites, reflexió sobre l'aprenentatge...(30%)
   • Part procedimental: activitats pràctiques (exercicis, treballs, recerques...recollides al "portfoli" de l'alumne/a), deures, control del dossier d’apunts, exposicions orals...(50%)
   • Part actitudinal: atenció a l’aula, regularitat en l’assistència, puntualitat i lliurament de feines, interès per la matèria...(20%)

Criteris de recuperació

   • La matèria s’aprova superant els tres blocs diferenciats de la matèria. En cada cas es prepararan activitats de recuperació.
   • Activitats d'estiu: Als alumnes que vulguin continuar els estudis humanístics al batxillerat, se’ls recomana que consolidin els seus coneixements a partir de lectures.

Criteris de promoció

  1. Localitzar en el temps les etapes bàsiques de les cultures grega i romana i els seus fets més rellevants.
  2. Localitzar l’espai geogràfic de les civilitzacions grega i romana, així com elements rellevants del patrimoni cultural i artístic de l’època clàssica a Europa i Catalunya, valorant la necessitat de preservar-los.
  3. Identificar aspectes significatius de l’aportació de la cultura clàssica a la civilització occidental en els camps del pensament, la ciència i la tècnica.
  4. Identificar críticament l’herència dels clàssics i les seves possibilitats d’influir en el món actual, establint relacions entre alguns dels seus valors, disposicions i costums i els actuals.