Dibuix tècnic de quart d'ESO

Professor

Eva Bellapart 

Descripció

El dibuix tècnic és un llenguatge universal, és una de les eines fonamentals per aconseguir portar a terme qualsevol projecte, tant de caire teòric com de caire real.
Aquest recurs ha permès, conjuntament amb altres coneixements, l’avenç tecnològic a través de la història humana.
Tal com indica el seu nom, el dibuix tècnic és una aplicació d'habilitats que primer s'aprenen amb els conceptes teòrics i seguidament es demostren a través de la pràctica gràfica.
Aquesta modalitat d'optativa està modulada al llarg de tot el curs acadèmic, amb 2 hores setmanals.

Com a objectius principals:

 • Aprendre a utilitzar de forma autònoma programaris CAD de 2 dimensions (2D) i 3 dimensions (3D), a partir de les explicacions donades.
 • Aplicar els programaris 2D i 3D per a la resolució, presentació i realització de projectes tecnològics, siguin objectes d'un sol element com a objectes formats per diversos elements.

Unitats didàctiques

 • Primer trimestre
  1. El dibuix tècnic
   • Conceptes bàsics
   • Diferència amb el dibuix artístic
   • Estris per a la representació gràfica: tradicionals i actuals
   • Coneixent el llenguatge del dibuix tècnic (normativa: vistes, acotació, tipus i gruixos de línia, ...)
   • Les formes poligonals: els triangles, els quadrilàters,polígons regulars.
   • tangències
   • les formes tridimensionals
 • Segon trimestre
  1. SkechtUp, CAD en 3D
   • L'entorn de treball
   • Les eines de dibuix
   • Representacions d'objectes quotidians , 3D
   • Determinació de les vistes dels objectes 3D dissenyats
   • Creació d'imatges fotorealístiques d’un objecte, utilitzant les eines incorporades al programari
   • Activitats de consolidació
  2. la perspectiva cònica, ombres.
 • Tercer trimestre
  1. Projecte tecnològic
   • A partir d'enunciats contextuals, l'alumnat dissenyarà objectes (d’un o varis elements) amb el programari CAD més adient
   • Construcció dels objectes dissenyats, comprovant la seva funcionalitat.

Metodologia

Aquesta optativa permet treballar diverses competències bàsiques alhora (competència de comunicació lingüística, competència artística, competència matemàtica, competència digital, ...) que l'alumnat pot veure i viure interrelacionades i no com a valors purament individuals.

El desenvolupament de les classes impartides, s'estructura en les següents fases:

 1. Explicació del tema utilitzant la pissarra digital interactiva de l'aula de Visual i plàstica, fent el resum de les idees més importants d'aquesta unitat
 2. L'alumne/a copia el resum en fulls DIN A-4 blanc, per a realitzar posteriorment un dossier amb tota la informació rebuda
 3. Realització d'exercicis de comprensió del tema desenvolupat, que ha d'incloure en el dossier. Correccions dels mateixos
 4. Disseny de la portada del dossier, amb ordinador, corresponent al trimestre treballat
 5. Explicació del projecte:
  • Què farem?
  • Com ho farem?
  • Quan ho farem?
  • Què necessitem?
  • Quins dubtes m’han sorgit en aquesta presentació? N'han estat resolts?
 6. Projecte:
  • Enunciat
  • Resolució de dubtes
  • Els primers esbossos
  • Tria de la millor opció
  • Representació gràfica definitiva
  • Tria del material de fabricació
  • Procés constructiu
  • Comprovació

Material

Per a poder assolir els objectius previstos, l'alumnat ha de portar diàriament:

 • Ordinador personal: programaris 2D i 3D, classroom
 • Pen drive
 • Fulls color blanc DIN A-4: desenvolupament i resum de les unitats didàctiques, disseny del dossier
 • Estoig amb el material necessari: escaire,cartabó, regle, transportador d'angles, llapis, goma, maquineta, tissores,pegamento,...
 • Puntualment se li demanarà portar algun material de reciclatge, per a la realització de les activitats de representació gràfica i del projecte

Avaluació

L'alumne serà avaluat tenint en compte els següents aspectes:

 • Part conceptual: resolució d'exercicis escrits, a classe o com a deures; proves escrites per analitzar el grau d'assoliment dels conceptes treballats (exàmens)
 • Part procedimental: control del bon estat de confecció del dossier; proves pràctiques; progrés i consecució del projecte
 • Part actitudinal: atenció a l'aula, interès en les activitats, regularitat en el treball, cura i respecte per l'entorn (persones i infraestructures)

La nota final que l'alumne obtindrà a cada trimestre contempla les següents proporcions:

 • 15 %: Presentació del dossier i presentació del diari tècnic
 • 40 %: Deures i exàmens
 • 30 %: Projecte tecnològic
 • 15 %: Comportament i actitud

Per aprovar aquesta matèria optativa, cal haver aconseguit una puntuació final de 5.

 • En cas de no arribar a aquesta nota, l'alumne/a haurà de fer la recuperació corresponent, presentant-se a un examen.
 • La recuperació extraordinària, si l'hagués de fer, serà al setembre de 2016.