Optativa de Robòtica

 PROFESSOR

Andrés Fernández

José Manuel Navarro

 

DESCRIPCIÓ

Aquesta unitat pretén descobrir el "món" de la robòtica als alumnes que cursen 4t de l' ESO. En ser una introducció a la robòtica no es necessari que els alumnes Comptin amb coneixements previs en la matèria, però sí que es interessant que hagin vist abans certs continguts  de geometria i física.

Per desenvolupar aquesta unitat de Robòtica anem a emprar els kits de de Arduino UNO, que es componen de peces de muntatge i sensors diferents (so, pulsació, ultrasons i llum). Per altre part la programació la farem amb el programes CODE i Arduino Block. Un dels avantatges que presenten aquests Kits és que utilitzen un llenguatge icònic bastant llest i pel que resulta bastant fàcil iniciar-se amb ell, i ofereix


OBJECTIUS

·       Descriure les característiques generals i el funcionament d'un robot.

·       Descriure el paper i el funcionament d'un sensor i conèixer les característiques dels principals tipus de sensors.

·        Conèixer diverses aplicacions dels robots en la indústria, explicant alguns dels avantatges dels robots enfront de mecanismes automàtics, per exemple.

·       Aprendre a programar un robot perquè realitzi unes accions concretes.

·       Dissenyar, construir i programar un robot que realitzi una sèrie d'accions

·       Aprendre a treballar en equip.

 

 CONTINGUTS

·       Origen de les robots i la seva importància en l'actualitat.

·       Parts i funcionament d'un robot.

·       Identificació d'automatismes

·       Disseny, construcció d'un robot

·       Ús de la robòtica per resoldre una problemàtica concreta

·       Traduir un problema real a llenguatge informàtic

·       Nocions bàsiques de programació i ús dels programes CODE i Arduino Block

·       Aplicació de sensors.

 

 METODOLOGIA

En el disseny i planificació d'aquesta unitat didàctica s'han tingut en compte els següents principis metodològics:

·          Aprenentatge significatiu: En aquesta, es pretén que l'aprenentatge sigui significatiu, és a dir, que els continguts que vulguem transmetre als alumnes estiguin relacionats amb els que ja tenen.

·          Aprenentatge basat en projectes (PBL). Mitjançant el PBL, i en concret en aquesta àrea de la robòtica pedagògica, es pretén ensenyar als alumnes els conceptes principalment de programació i de matemàtiques, entre d'altres matèries, utilitzant per a això eines que resultin interessants per als alumnes i que facilitin l'aprenentatge. L'aplicació d'aquesta disciplina té com a objectiu el explotar el atractiu que resulta per als estudiants la idea de "aprendre jugant".

MATERIAL

El material necessari per a un bon desenvolupament de la matèria és:

·       Material de treball del Moodle Àgora

·       Netbook

·       Llibreta o fulls en blanc, bolígraf, llapis i goma.

AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació

·          Conèixer les parts que componen un robot així com el seu  funcionament.

·          Conèixer el paper que juguen els robots en La nostra societat actual.

·          Característiques que diferencien un robot d'un mecanisme automàtic.

·          Saber disseny, construir i programar un robot senzill.

·          Conèixer el llenguatge informàtic.

·          Saber traduir un problema plantejat en llenguatge informàtic correctament.

·          Comprendre el funcionament dels principals tipus de sensors: llum, so i contacte.

·          Saber modificar el disseny d'un robot per alterar sumi resposta davant de determinats estímuls.

·          Creativitat i iniciativa per participar en el repte plantejat.

L’avaluació de l’assignatura es farà dels següents conceptes:

·          Part conceptual on es faran controls dels continguts teòrics fets a classe. Aquest apartat conformarà un 50% de la nota total.

·          Part procedimental on es valoraran els següents elements: Treballs pràctics fets al taller, exercicis i activitats dels continguts teòrics, presentacions en suport digital, treballs, et. . Aquest apartat es conformarà un 40% de la nota total.

·          Part actitudinal que tindrà a veure amb el comportament, l’actitud i l’interès mostrat a classe. Aquest apartat conformarà un 10% de la nota total.

 

 Recuperació

 Els alumnes que han suspès la unitat didàctica poden recuperar-la de la següent manera:

·          Acabar de fer els projectes sense entregar

·          Entregar una memòria dels continguts.