Educació Visual i Plàstica de quart d'ESO

Vist: 1067

Professor

Eva Bellapart

Continguts

El curs està estructurat al voltant de sis unitats didàctiques bàsiques que es treballen de forma conjunta en el decurs de l’any:

Avaluació

Per a cada tema hi ha programats una sèrie d’exercicis pràctics.

Cadascún d’aquests exercicis es presenta a classe (es dóna l’enunciat amb els objectius, material, temps, etc.).

La resolució és individual i es realitza en hores lectives i a casa.

Per aprovar la matèria, cada alumne ha d’entregar tots els exercicis programats.

Per tant l’assistència a classe és imprescindible per superar el curs.

A cada exercici li correspon una única nota en la que es valorarà:

Cada un d’aquest aspectes es valora en un percentatge diferent a criteri del professor i adaptat a les capacitats de cada alumne, segons el tema, la dificultat tècnica o el temps disponible.

L’avaluació és continuada.

Treballs acabats (Làmines,ordinador...) proves especifiques

60%

Esbossos,ts,treballs preparatoris...

20%

Actitud

20%

L’avaluació és continuada.

 

 

Material

 

 

Per a un millor aprofitament de la matèria i del treball a l’aula, aquest material és personal de cada alumne i ell/ella n’és responsable dels seu bon estat.