Tecnologies de quart d'ESO

Vist: 1101

Professor

Darío Castro

Descripció

L’àrea de Tecnologia intenta proporcionar a l’alumnat les bases per superar òptiques parcials de la realitat tecnològica i proporcionar-los una visió tan ajustada i completa com sigui possible del paper que té la tecnologia, com una manifestació més de la cultura del nostre temps.

En aquest curs els continguts i activitats giraran al voltant de l’habitatge. Començarem amb l’estudi de la seva necessitat, evolució i conseqüències socials. Continuarem amb les consideracions i regles que han de tenir que ser contemplades en la seva construcció. Finalitzarem amb l’estudi de de les instal·lacions bàsiques i dels aspectes relacionats amb la domòtica. Finalitzarem el curs amb una introducció als sistemes automatitzats i digitals.

Com projecte transversal, construirem la maqueta d’un habitatge.

Continguts

Metodologia

Material

Tot el mateial de referència de l'alumne es troba en un curs tancat de moodle. A l'inici de curs es facilitaran les claus d'accés per tal que l'alumne es pugui matricular.

Les altres fonts són:

Pel que fa al material l’alumne haurà de portar a classe els següents materials:

Avaluació

S’avaluaran els següents apartats:

Es tindrà molt en compte el factor temporal, es a dir el moment en el que l’alumne ha de presentar la seva feina. Els treballs donats fora de termini podran no ser tinguts en compte, o ésser qualificats amb un 5 com a màxim.

Les còpies, fotocopies o altres formes de presentar com a propis treballs que no ho son tindran automàticament un zero com a qualificació