Llengua i Literatura Castellana de quart d'ESO

Professorat

Vicente Da Palma / Luz Martín

Descripció

La matèria de llengua castellana i literatura té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat assoleixi les eines necessàries per a:

 • Participar en interaccions orals, escrites i audiovisuals.
 • Comprendre els missatges orals, escrits i audiovisuals.
 • Expressar-se mitjançant missatges orals, escrits i audiovisuals.
 • Comprendre els mecanismes interns de la llengua i el seu funcionament general.

Tot plegat s’ajusta a les competències comunicatives que han d'assolir els alumnes en la seva etapa a l'ESO.

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 1. Explicació per part de la professora del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.
 2. Realització, per part dels i les alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 3. Les activitats a realitzar tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitat d’aprenentatge a tot l’alumnat. 
 4. Correcció a l’aula de les diferents activitats realitzades.

Material

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

 • Gran part de les activitats requeriran del lliurament de les tasques pautades a partir del Google Classroom de la matèria. Per tant és OBLIGATORI portar l'ordinador carregat.
 • Fulls DIN-4 o llibreta dedicada a la matèria.
 • Material d´escriptura.

Avaluació

Les competències que es treballen durant el curs s’avaluaran a través d’exàmens, treballs i/o presentacions orals.