Àmbit lingüistic 4t ESO (Català i Castellà)

Professorat

Vicente Da Palma / Yaiza Macias / Alba Sans / Natalia Navarrete / Núria Rubio

Objectius

Les competències comunicatives implicades a l'Àmbit de Llengües es tractaran de forma conjunta en les matèries de Català i Castellà. A més de la coordinació entre les activitats d'aprenentatge que es duran a terme en les dues matèries, es contemplarà l'assoliment i avaluació de les competències que es treballaran també de forma conjunta amb els objectius de:

- Consolidar i reforçar un bilingüisme efectiu tot valorant la importància de ser competent en ambdues llengües;

- Dominar de forma conscient, reflexiva i crítica tots els aspectes de la comunicació en diferents contextos i àmbits: comprensió lectora, expressió escrita, comunicació oral.

- Fomentar el gust per la lectura i les aptitud literàries.

- Facilitar el coneixement del funcionament de la llengua.

Metodologia

Així, les dinàmiques de treball tindran en compte aquests aspectes competencials:

- Explicacions de les activitats i dels objectius d'aprenentatge.

- Realització de les activitats amb dinàmiques diverses: individuals, grups, materials i recursos diversos, etc.

- Activitats amb diferents nivells de complexitat per poder adaptar-les a tots el perfils de l'alumnat.

És important que els alumnes siguin conscients dels seus procés d'aprenentatge, i es fomentarà especialment l'autoavaluació, la responsabilitat i l'autonomia.

Materials necessaris

A més de les eines habituals  (carpeta, fulls DINA4, bolígrafs, llapis, goma) és important recalcar que l'ordinador portàtil serà l'eina bàsica de treball, així que les i els alumnes hauran de portar-lo carregat obligatòriament. La resta de materials que es considerin necessaris per a alguna de les activitats, per exemple fotocòpies, seran aportats pel professorat.

Avaluació

La valoració de l'assoliment de les competències lingüístiques i comunicatives treballades es basarà en:

- Seguiment del treball efectuat per l'alumnat.

- Ponderació específica d'algunes de les activitats tal i com s'informarà a les i els alumnes.

- Competències personals i socials que es demostra en la realització de les activitats.