Llengua Estrangera (Anglès) de quart d'ESO

Professora

Pilar Belloc

Descripció

La matèria d’anglès té l’objectiu aconseguir que l’alumne assoleixi uns coneixements mínims tan a nivell oral com escrit per superar competències comunicatives orals i escrites bàsiques fixades per preparació per les proves de competències bàsiques, com serien: saber presentar-se, parlar de rutines, descriure amics, companys, escriure mails i cartes, opinar sobre un fet concret, explicar un fet passat, parlar de les seves experiències, fer plans, invitar, donar consells, fer suggeriments, entrevistar gent i ser capaç de sortir-se en situacions comunicatives bàsiques .

Tot això al nivell demanat en les proves de les Competències Bàsiques.

 • Comprensió oral: obtenció d’informació i interpretació de la informació.
 • Comprensió escrita: obtenció d’informació i interpretació de la informació.
 • Expressió escrita: adequació i coherència, i correcció lingüística.
 • Totes aquestes competències seran asolides mitjantçant la realització de projectes interdisciplinaris:1. "Save the Planet", 2. "Agora", 3. "My Career plan" i d'altres que anirem dissenyant amb altes àmbits

Continguts

Els continguts mínims seran:

 • Repàs del present simple i continus estudiats , passat simple i el passat continus, i futur: will/going to.
 • Introduir "used to".
 • Repassar el present perfect (just, for-since/already).
 • Introduir el primer i segon condicional.
 • Repassar i ampliar els modal verbs.
 • Introduir la passiva: present and past.
 • Estudiar el "reported speech".

Metodologia

El professor introduirà els temes i explicarà els continguts gramaticals dels mateixos, repassant sempre el vocabulari, expressions i gramàtica vistes en temes anteriors.

L’alumne tindrà sempre present quins són els objectius de cada tema. Treballarem la gramàtica de manera inductiva i també deductiva fomentant l’autonomia en l’aprenentatge i l’ús comunicatiu de la llengua per comunicar-se amb gent d’altres països i participar en projectes europeus i es reforçaran amb exercicis del Moodle del curs. 

 Els alumnes tindran feina diària per fer a casa: activitats projectes, exercicis  Moodle, estudiar cada dia uns quants verbs irregulars i el vocabulari decada tema.

Material

Cada alumne haurà de disposar del següent material:

 • Ordinador personal i càmara.

 

Avaluació

Es tindran en compte els següents aspectes:

 • Part conceptual: exercicis gramaticals, de vocabulari, readings amb preguntes, petites i redaccions. Tot basat en els exercicis i activitats fetes a classe i en les proves de les Competències Bàsiques
 • Part oral: exposicions orals de les activitats dels projectes, debats i participació dins del grup.
 • Part procedimental: presentació de les activitats en format digital o en paper segons cada una, redaccions, exposicions..
 • Part actitudinal: atenció i participació en les activitats de l’aula, treball en grup. Presentació diària de les activitats dels projectes, actitud positiva vers la matèria, companys i aula.

La nota escrita correspondrà als criteris d’avaluació:

 • Proves escrites: control escrit de cada tema tractat en el projecte. S’avisarà amb suficient antelació de les dates de les proves. Els alumnes han d’estudiar una mica cada dia, sobretot repassar els verbs irregulars i el vocabulari de cada projecte, així com fer les activitats diàriament. Aquestes proves es corregiran a classe i estaran basades en exercicis i activitats prèviament fetes.

En cada avaluació es farà 3 unitats del llibre i es recollirà el dossier.

 • Proves orals: a preparar les exposicions orals dels projectes. Presentació de la tasca feta al Museo d'història de Catalunya
 • Seguiment:feina de l’alumne feta a classe i a casa. Cada dia deures del projecte i exercicis de Moodle:reforç dels punnts gramaticals requerits en els mateixos. Redaccions curtes pautades i basades en els temes CB. Preguntar diàriament els verbs irregulars i el vocabulari o frases fetes. És valorarà l’interès i esforç fet per l’alumne.

Els criteris d’avaluació estan relacionats amb l’assoliment dels objectius previstos i de les competències bàsiques. Durant el  trimestre l’alumnat haurà de presentar feines orals, escrites, filmacions, etc demanades en cada projecte i fer proves que l’ajudin a adquirir les competències. Ambdues són importants, tant les proves (redacció, lectura, listening, etc.) com la presentació de treballs orals, escrits, i en la valoració dels projectes també es tindran en compte les competències de l’àmbit digital i del personal i social.

Per assolir les competències que demana l’assignatura de manera suficient, notable o excel·lent es tindran en compte tant els resultats dels treballs i dels tests com la feina a fora de l’escola i, sobretot, la feina i l’actitud a l’aula.La puntuació es farà amb els següent criteri:

 • Feina a classe and oral presentations 30%
 • Feina a casa 20%
 • Exàmens 50%

Pels alumnes amb adaptació serà:

 • Feina a classe 50%
 • Feina a casa 30%
 • Exàmens 20%