Biologia i Geologia de quart d'ESO

Vist: 1323

Professor

Violeta Ortiz Zamora.

 

Continguts i temporització

El fil conductor del curs és l’origen i el canvi de la nostra TERRA al llarg de tota la seva història, l’evolució i biodiversitat de la vida al llarg del temps, i entendre la interrelació de la Terra amb els éssers vius a través de l’ecologia i el medi ambient. A més a més, l’assignatura està enfocada també en l’adquisició de les competències científiques, al mateix temps que promou l’adquisició de valors incloent les competències personals.

 

Al llarg del curs dividirem els continguts en els tres trimestres del següent mode:

v  1r Trimestre.

o   **Projecte 1. Save the planet! (Amb anglès i economia). Impacte humà en els ecosistemes.

o   Unitat 1. La cèl·lula.

o   Unitat 2. El cicle cel·lular.

 

v  2n Trimestre.

o   Unitat 3. L’herència genètica.

o   Unitat 4. ADN i proteïnes. Biotecnologia.

o   Unitat 5. L’evolució de la vida.

 

v  3r Trimestre.

o   Unitat 6. Història de la Terra.

o   Unitat 7. Dinàmica de la Terra.

 

 Activitats i metodologia

Es treballarà la matèria a través de diferents metodologies:

- Curs Classroom: s’aniran penjant progressivament recursos, tant de treball com de consulta, per poder portar a terme les tasques a l’aula. És per aquest motiu que l’ordinador s’ha de portar cada dia a classe i amb bateriaNo s’utilitzaran llibres de text!

- Es treballarà tant en format paper (activitats d’aula, sessions de pràctiques) com en format digital (Classroom). Aquests materials caldrà entregar-los físicament o bé penjar-los quan es requereixi.

 

Avaluació

Els instruments d’avaluació a emprar es poden agrupar en:

·         Controls o proves escrites, on es valorarà:

o   L’adequació de la resposta a la pregunta o qüestió.

o   L’ús de vocabulari científic.

o   La claredat i correcció en l’expressió.

o   L’ortografia i presentació.

 

·         Activitats d’aula tant individuals com en grup. En elles es valorarà:

o   L’interès i la curiositat.

o   L’actitud positiva envers el treball i els companys de grup.

o   La participació en el treball en equip.

o   L’ortografia i presentació.

o   Puntualitat en l’entrega.

 

·         Treballs bibliogràfics i d’investigació, exposicions públiques, etc... on es tindrà en compte:

o   La claredat en l’exposició.

o   L’ús de fonts bibliogràfiques diverses.

o   El material de recolzament elaborat.

o   La presentació.

o   L’originalitat i la imaginació.

 

La qualificació de cada avaluació dependrà de:

ü  Proves escrites, exposicions i treballs sobre continguts curriculars.

ü  Activitats d’aula, treballs en grup, tasques lliurades.

ü  Proves competencials.

ü  Comportament, actitud, puntualitat.

 

 Important: requisits per poder assolir l'assignatura:

- Les tasques s'han de lliurar TOTES en el temps i forma indicats per la professora.

- En cas d'haver-hi exàmens, la nota mínima per poder fer mitjana, és un 3.

 

Quedarà a criteri del professor la proposta d’activitats de recuperació per a millorar la nota i assolir els objectius d’una avaluació anterior.

 

 Que tingueu un molt bon curs i bona feina!