Biologia i Geologia de quart d'ESO

Professor

Violeta Ortiz Zamora.

 

Continguts i temporització

El fil conductor del curs és l’origen i el canvi de la nostra TERRA al llarg de tota la seva història, l’evolució i biodiversitat de la vida al llarg del temps, i entendre la interrelació de la Terra amb els éssers vius a través de l’ecologia i el medi ambient. A més a més, l’assignatura està enfocada també en l’adquisició de les competències científiques, al mateix temps que promou l’adquisició de valors incloent les competències personals.

Al llarg del curs dividirem els continguts en es tres trimestres del curs del següent mode:

Ø  1r Trimestre.

   o Projecte Save the planet! (Amb anglès i economia).

   o Dinàmica de la Terra; Dinàmica d'ecosistemes; Impacte humà en els ecosistemes.

 

Ø  2n Trimestre.

o   La cèl·lula. El cicle cel·lular.

o   L'herència genètica.

o   DADN i proteïnes. Biotecnologia.

 

Ø   3r Trimestre.

o   L'evolució biològica

o   La història de la Terra

 

 Activitats i metodologia

Es treballarà la matèria a través de diferents metodologies:

- Curs Classroom: s’aniran penjant progressivament recursos, tant de treball com de consulta, per poder portar a terme les tasques a l’aula. És per aquest motiu que l’ordinador s’ha de portar cada dia a classe i amb bateria. No s’utilitzaran llibres de text!

- Es treballarà tant en format paper (dossiers, activitats d’aula, sessions de pràctiques) com en format digital (Classroom). Aquests materials caldrà entregar-los físicament o bé penjar-los quan es requereixi.

 

Avaluació

Els instruments d’avaluació a emprar es poden agrupar en:

~        Controls o proves escrites, on es valorarà:

·         L’adequació de la resposta a la pregunta o qüestió.

·         L’ús de vocabulari científic.

·         La claredat i correcció en l’expressió.

·         L’ortografia i presentació.

 

~        Activitats d’aula tant individuals com en grup. En elles es valorarà:

·         L’interès i la curiositat.

·         L’actitud positiva envers el treball i els companys de grup.

·         La participació en el treball en equip.

·         L’ortografia i presentació.

·         Puntualitat en l’entrega.

 

~        Treballs bibliogràfics i d’investigació, exposicions públiques, etc... on es tindrà en compte:

·         La claredat en l’exposició.

·         L’ús de fonts bibliogràfiques diverses.

·         El material de recolzament elaborat.

·         La presentació.

·         L’originalitat i la imaginació.

 

Es valorarà també la conducta de l’alumne en l’aula, la puntualitat, tant en l’assistència com en la presentació de treballs, així com el respecte cap a l'espai físic, els companys i el professor i demés membres de la comunitat educativa.

 

La qualificació de cada avaluació, inclosa la final, es farà competencialment, i es calcularà tenint en compte els següents percentatges:

~        Proves escrites, exposicions i treballs sobre continguts curriculars: 55% de la nota.

~        Activitats d’aula, treballs en grup, llibreta de l’alumne...: 35% de la nota.

~        Comportament, actitud, puntualitat... 10% de la nota.

 

Important: requisits per poder assolir l’assignatura:

  - Les tasques s’han de lliurar totes en temps i forma indicada per la professora. No entregar-les implica suspendre l'assignatura.

  - En cas d’haver-hi exàmens, la nota mínima per poder fer mitjana, és un 3.

 

Quedarà a criteri del professor la proposta d’activitats de recuperació per a millorar la nota i assolir els objectius d’una avaluació anterior.

 

 Que tingueu un molt bon curs i bona feina!