Llatí de quart d'ESO

Vist: 1370

Professora

Ana Bistué

Descripció

La matèria persegueix dos objectius fonamentals: iniciar un estudi bàsic de la llengua que és l'origen de la família lingüística de les llengües romàniques, i conèixer els aspectes més rellevants de la cultura i la societat romanes per poder relacionar-los amb els del món actual.

El primer objectiu ajuda a millorar el coneixement i ús de la llengua de l'escola, com a instrument primordial d'aprenentatge i comunicació; el segon aporta dades per a una interpretació més ponderada de la societat actual.

Ambdós col·laboren eficaçment en l'adquisició de competències bàsiques i contribueixen a l'assoliment dels objectius de l'etapa d'educació secundària obligatòria.

Metodologia

La matèria es treballa des de diferents activitats:

Material

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es fa tenint en compte les competències bàsiques, tot atenent a diferents aspectes:

Criteris de recuperació

Activitats d'estiu

Criteris de promoció