Matemàtiques de quart d'ESO

 

DEPARTAMENT: MATEMÀTIQUES I ECONOMIA

MATÈRIA: MATEMÀTIQUES

NIVELL: 4t ESO

CURS ACADÈMIC: 2019-2020

 

Professor: Ferran Pastor , Anna Vidal.

 

Descripció: Es segueixen treballant alguns procediments d’aplicació matemàtica que són claus.

S’atendrà a les diferents expectatives que tenen els alumnes, en primer lloc l’assoliment de la competència matemàtica per a l’obtenció del títol de G.ESO així com l’aprofondiment per aquells alumnes que volen continuar els seus estudis tan en Batxillerat com a CFGM. 

 

UNITATS DIDÀCTIQUES

Unitat 0: Repàs CCBB

Proporcionalitat numèrica

Fraccions aplicades

Percentatges

Càculadora

Teorema Pitàgores

Àrees i perímetres

Semblança

Lectura i elaboració de gràfiques

Estadística: Mitjana

Probabilitat elemental.

 

Unitat 1: Nombres reals.

1.1  Classificació dels nombres.

1.2  Nombres enters: operacions

1.3  Nombres racionals. Fraccions.

1.4  Potencies.

1.5  Arrels. Operacions.

Unitat 2: Equacions i inequacions.

2.1 Polinomis. Factorització.

2.2 Equacions de 1r i 2n grau.

2.3 Equacions biquadrades.

2.4 Equacions de grau superior a 2 per descomposició.

2.5 Resolució de problemes mitjançant equacions.

2.6 Inequacions de 1r grau.

2.7 Sistemes de inequacions de 1r grau.

Unitat 3: Sistemes de equacions.

3.1 Equacions lineals amb dos incògnites.

3.2 Sistemes d’equacions lineals (interpretació gràfica).

3.3 Mètodes de resolució. Equacions lineals amb dos incògnites.

3.4 Sistemes d’equacions no lineals.

3.5 Resolució de problemes mitjançant sistemes.

Unitat 4: Funcions.

4.1 Característiques.

4.2 Taxa de variació mitjana.

4.3 Funcions lineals (rectes).

Unitat 5: Altres funcions elementals.

5.1 Funcions quadràtiques (paràboles).

5.2 Funcions de proporcionalitat inversa (hipèrboles).

5.3 Funcions exponencials.

5.4 Funcions definides a trossos.

Unitat 6: Geometria analítica en el pla 

6.1 Coordenades i vectors.

6.2 Equacions de la recta.

6.3 Paral·lelisme i perpendicularitat.

Unitat 7: Trigonometria

- Mesura d’angles (unitats sexagesimals i radiants). 

- Raons trigonomètriques d’angles aguts.

- Resolució de triangles rectangles. 

- Resolució de triangles qualsevol.

- Ús de la trigonometria per a la resolució de problemes en contextos diversos.

Unitat 8: Estadística

- Estadística descriptiva. Variables estadístiques. Taules.

- Paràmetres estadístics.

- Gràfics estadístics.

Unitat 9: Probabilitat

- Successos. Probabilitat. Regla de Laplace.

- Probabilitat condicionada i successos independents.

 

- Càlcul de probabilitats de successos compostos (taules de contingència i diagrames d’arbre). 

 

Metodología: Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 

1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.

2. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.

3. Les activitats a realitzar per part dels alumnes tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitar  l’aprenentatge a tots els alumnes. No tots els alumnes realitzaran sempre  les mateixes activitats.

4.S'utlitzaran eines informàtiques tals com geogebra, excel i programes de programció bàsica per apronfundir en el coneiximent dels temes.

     

 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

Els instruments d’avaluació seran:

- Observació del treball diari.

- Preguntes orals perquè els alumnes expliquen els seus procediments.

- Revisió dels treballs fets pels alumnes a casa i a classe.

- Proves escrites. Podran ser tant en format examen com elaboració raonada d'un projecte.

- Observació de l’actitud de l’alumne (interès, participació, puntualitat, col·laboració ...)

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ


 Els alumnes hauran de superar les proves de competències bàsiques per aprovar. Si no ho fan, tindran una recuperació. Aquesta prova serà semblant a la prova de CCBB 

Al aprovar questa prova, tindran recuperats els cursos anterior, en cas de que estiguin suspesos.  Es condició necessària però no suficient. A més hauran de demostrar la madureza que es requereix per tenir el titol de ESO

 

Material: Bolígrafs, calculadora científica, fulls DIN A4, compas, joc de regles, ordinador (o tablet...). 

El telefon mòvil pot ser una eina útil a classe, sota la supervisió del professor i en els moments permesos. No es pot fer servir com calculadora. El professor ajuadrà a instalra el programari adequat al telefon, si es dessitja.