Química de quart d'ESO

Professor

Xavier Bagán Navarro

Temari

  • Tema 1: Investigació i experimentació.
  • Tema 2: La matèria: propietats i estructura.
  • Tema 3: Els canvis.
  • Tema 4: La química del carboni.

Material

  • Ordinador portàtil
  • Carpeta i fulls per a elaborar el dossier de l’assignatura
  • Calculadora científica
  • Taula periòdica

Avaluació

L’avaluació es fa a partir de la mitja de diferents activitats:

Es farà una prova escrita en cadascuna de les unitats didàctiques.

S’ha d’entregar un dossier de la feina feta cada dia, no entregar el dossier implica no poder avaluar la feina i com a consequencia suspendre la competència treballada.

 

Al llarg de les unitat didàctiques el professor pot demanar tasques variades: informe de laboratori, prestacions, activitats online, producte final, etc. En tot moment s’informarà a l’alumne del pes de la tasca de cara a la nota de l’assignatura.