Física de quart d'ESO

Vist: 1027

Professora

Olalla Muiños Ruíz

Temari

  1. Tema 1: Les forces i la pressió
  2. Tema 2: El moviment
  3. Tema 3: L’energia i les ones
  4. Tema 4: La llum

Material necessari

Avaluació

Aquesta assignatura és quadrimestral, la nota trimestral serà provisional.

La nota del quadrimestre es calcularà de la següent manera:

Per aprovar la matèria de FÍSICA I QUÍMICA a final de curs cal tenir aprovades les dues parts, la FÍSICA i la QUÍMICA.

Excepcionalment podrà compensar-se una de les parts amb l'altra.

Al llarg del curs s'avisarà de la data de les proves de recuperació ordinàries i extraordinàries.