Educació Cívivo-Ètica de quart d'ESO

Professor

Lluís Iglesias

Continguts

Els continguts d’aquest crèdit es corresponen amb la programació oficial d’acord amb la legislació vigent i es centren en les competències del grup de conviure i habitar el món. L’eix central de la matèria és la reflexió sobre valors i normes que genera l’ésser humà, tant en la seva vessant individual com col·lectiva.
 • Això vol dir que al llarg del curs l’alumne/a ha d’adonar-se de l’enriquiment que proporcionen les relacions socials, la diversitat cultural i el diàleg intergeneracional.
 • També implica que l’alumne/a ha de comprendre la realitat que l’envolta per tal d’interpretar-la, sentir-se part de la societat, comprometre’s en ella i interactuar per la seva millora. El detall de continguts i activitats corresponen als del llibre de text d’ ÈTICA de 4t d’ESO de l’editorial Barcanova que el departament Humanístic té assignat com a obligatori.

Material

Material individual de cada alumne/a:

Tots els alumnes tindran a la seva disposició el llibre de text ÈTICA 4t ESO de l’editorial BARCANOVA, bé sigui en format de paper (llibre socialitzat del departament Humanístic ) o bé en format digitalitzat (a la pissarra digital de l’aula); un quadern on fer els esquemes i/o resums de les explicacions de les unitats didàctiques; i fulls solts en els quals presentar els exercicis i activitats que es demanin (poden ser fulls del mateix quadern d’esquemes). L’ordinador portàtil l’alumne/a el necessitarà esporàdicament per a consultar textos i preparar algunes activitats. Dins l’aula l’ordinador portàtil es farà servir poc donat que es disposa de pissarra digital.

Material d’aula:

 • Pissarra digital amb connexió a Internet.
 • Pissarra tradicional.
 • Puntualment, ordinador.

Metodologia

 • L’avaluació inicial de curs i les d’inici de cada tema es faran de manera oral.
 • Es farà una presentació d’objectius i criteris d’avaluació tant a l’inici de curs com al començament de cada tema.
 • Es farà lectura del contingut del llibre de text i comentari de dificultats i aclariments en cada unitat didàctica.
 • Es farà exposició magistral del tema i es donaran orientacions de com fer el resum o l’esquema.
 • Es buscarà la participació constructiva de l’alumne/a en debats i comentaris que puguin sorgir espontàniament o que prèviament s’haguessin preparat.
 • Es donarà suport audiovisual (pel·lícules, documentals, etc.)als temes que es vagin tractant per tal que l’alumne/a vegi reforçat el seu aprenentatge.

Temporització

El crèdit d’Educació ètica cívica té una durada té una durada d’un quadrimestre en el nostre centre. Això vol dir un trimestre i mig amb una dedicació de dues hores setmanals.

A títol orientatiu, cal preveure un mínim d’entre 4 i 6 sessions d’una hora per a cada unitat didàctica; però això pot variar depenent dels continguts de cada unitat didàctica, de si es passa alguna pel·lícula o documental i de la resposta dels alumnes al ritme de treball.

Aspectes competencials

A l’hora de fixar la nota numèrica per avaluar els alumnes es tindran les següents competències:

 1. Les competències que es treballen en cada unitat es detallen en la programació de la matèria. La competència social i ciutadana es té especialment en compte en les intervencions que espontàniament faci l’alumne/a i en la seva participació en els debats previstos.

Cal dir que de totes aquestes competències que es treballen es posarà especial atenció en els següents aspectes competencials metodològics:

 • La pulcritud i puntualitat en la presentació de les tasques encomanades. (Competència d’aprendre a aprendre)
 • Correcció ortogràfica (anirà en augment el grau d’exigència conforme avanci el curs).
 • Obligació d’usar la llengua vehicular del centre en totes les activitats i treballs.

Qualificació de les tasques

 • Valoració de 0 a 10 en cada una de les activitats, controls, treballs, exposicions o blocs d’exercicis que hagi de lliurar l’alumne/a.
 • Els alumnes que lliurin tasques fora de termini seran penalitzats amb 1,5 punts de rebaixa sobre la nota d’aquesta activitat o tasca. Si el retard de presentació és exagerat, el professor podrà imposar a l’alumne/a la presentació de la feina al final de l’avaluació com a activitat de recuperació, quedant-li d’aquesta manera l’avaluació suspesa fins que faci la recuperació o presenti les feines pendents Les feines o activitats que es facin en concepte de recuperació es qualificaran com a màxim amb un 5 per acord de departament. D’aquesta manera es premia l’esforç continuat realitzat en el dia a dia.
 • En cada avaluació, la nota serà la mitjana aritmètica de totes les qualificacions que s’hagin recollit. L’arrodoniment de la nota a l’alça o a la baixa queda a criteri del professor en funció del progrés de l’alumne/a.
 • La qualificació final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions sempre que totes tres avaluacions estiguin aprovades. Les avaluacions parcials que no s’hagin aprovat impedeixen aprovar l’avaluació final fins que s’hagin recuperat (a no ser que la Junta d’Avaluació decideixi amb millor criteri altra cosa per a cada alumne/a individualment considerat).
 • Totes les presentacions de feines escrites hauran de ser fetes a mà i amb els enunciats copiats (llevat de les que específicament es demani realitzar-les d’una altra manera) i sense utilitzar color vermell.
 • Les tasques de recuperació consistiran en la realització correcta de les activitats i/o controls que l’alumne/a no hagi fet o hagi fet malament. Es recorda que la seva valoració màxima serà 5 (acord de departament).