Ampliació de matemàtiques

Professora

Raquel Nuñez

OBJECTIUS

Consolidar i ampliar els coneixements de matemàtiques orientats a l'ambit cientifico- tecnòlogic.

METODOLOGIA

Activitats i exercicis, de manera indivual, per parelles o grups cooperatius.

S’empraran aquestes activitats com a eina de reflexió i autoavaluació amb la finalitat de desenvolupar el sentit crític amb el propi procés d’aprenentatge.

MATERIALS

Serà obligatori:

          Quadern/fulls A4.

Bolígraf negre, blau, verd i vermell. Corrector.

Joc d’escaire, cartabó, regla, transportador d'angles i compàs.

Calculadora científica

L’ordinador portàtil: l’alumne el necessitarà tant per fer alguns deures o exercicis a classe com per a la recerca d'informació. L’ordinador portàtil harà de vindre carregat des de casa.

 

AVALUACIÓ

L’avaluació es basarà, en el lliurament de diversos treballs/i/o examens dins dels terminis plantejats, així com en l'avaluació continuada dels hàbits de treball, deures i participació a l'aula.