Cultura i Valors Ètics de tercer d'ESO

Vist: 1383

Professors

Raúl García

Josep Boix

Núria Rubio

Continguts

Amb aquesta assignatura s’inicia l’estudi de la dignitat de la persona que té com a fonament els valors ètics i la capacitat que la persona té per elegir les accions i modelar la seva pròpia personalitat, assumint la responsabilitat de ser lliure.

Material necessari

Metodologia

Temporització

Avaluació

L'avaluació de l'alumne es farà seguint les diferents dimensions competencials:

- Coneixements: exàmens, treballs, exposicions, activitats... (saber)

- Procediments: saber treballar en equip i individuament, pulcritud a la presentació de les activitats, treballs, etc. (saber fer)

- Actitud: assistència i comportament (estar i saber estar)

En cada avaluació, la nota s’obtindra a partir dels següents procediments d'avaluació: 

- Activitats escrites: corregides a classe o per part del professorat.

- Exposicions orals (individuals o grupals).

- Treball de l'alumne: l'actitud de l'alumne i la seva disposició per aprendre de la matèria; aspectes formals de la seva feina.

 

L'arrodoniment de la nota competencial a l’alça o a la baixa queda a criteri del professor en funció del progrés de l’alumne/a.