Cultura i Valors Ètics de tercer d'ESO

Professors

Raúl García

Josep Boix

Núria Rubio

Continguts

 • Els continguts d’aquesta assignatura es corresponen amb la programació oficial d’acord amb la legislació vigent i se centren en les competències del grup de conviure i habitar el món.
 • L’eix central de la matèria gira a l’entorn de les competències relatives al pensament crític; la competència social i cívica; la de consciència i expressió cultural; la de treball col·laboratiu; el desenvolupament del respecte als valors ètics; i l’adquisició d’hàbits i pautes de comportament.

Amb aquesta assignatura s’inicia l’estudi de la dignitat de la persona que té com a fonament els valors ètics i la capacitat que la persona té per elegir les accions i modelar la seva pròpia personalitat, assumint la responsabilitat de ser lliure.

Material necessari

 • Material individual de cada alumne/a:
  • Fulls solts en els quals presentar els exercicis i activitats que es demanin (poden ser fulls de quadern o folis).
  • Ordinador portàtil per a consultar textos i realitzar activitats. 
 • Material d’aula:
  • Pissarra digital amb connexió a internet.
  • Pissarra tradicional.

Metodologia

 • Es farà una presentació d’objectius i criteris d’avaluació a l’inici de cada temàtica.
 • Es donaran orientacions de com fer les tasques.
 • Es buscarà la participació constructiva de l’alumne/a en debats i comentaris que puguin sorgir espontàniament o que prèviament s’haguessin preparat.
 • Es donarà suport audiovisual (pel·lícules, documentals, etc.) previst a les activitats i/o projectes competencials. 
 • Els alumnes tindran feina individual i grupal per fer a classe i a casa, i l'hauran de lliurar en la data indicada.  

Temporització

 • El crèdit de CIVE té una durada d’ 1 hora setmanal.

Avaluació

L'avaluació de l'alumne es farà seguint les diferents dimensions competencials:

- Coneixements: exàmens, treballs, exposicions, activitats... (saber)

- Procediments: saber treballar en equip i individuament, pulcritud a la presentació de les activitats, treballs, etc. (saber fer)

- Actitud: assistència i comportament (estar i saber estar)

En cada avaluació, la nota s’obtindra a partir dels següents procediments d'avaluació: 

- Activitats escrites: corregides a classe o per part del professorat.

- Exposicions orals (individuals o grupals).

- Treball de l'alumne: l'actitud de l'alumne i la seva disposició per aprendre de la matèria; aspectes formals de la seva feina.

 

L'arrodoniment de la nota competencial a l’alça o a la baixa queda a criteri del professor en funció del progrés de l’alumne/a.