Educació Visual i Plàstica de tercer d'ESO

Professora

EVA BELLAPART

Continguts

El curs està estructurat al voltant de nou unitats didàctiques bàsiques que es treballen de forma conjunta en el decurs de l’any:

 • La publicitat.
 • El disseny
 • Principis de geometria plana
 • Sistemes de representació
 • La proporció
 • La fotografia
 • El video

Avaluació

 

Per a cada tema hi ha programats una sèrie d’exercicis pràctics.

Cadascún d’aquests exercicis es presenta a classe (es dóna l’enunciat amb els objectius, material, temps, etc.).

La resolució és individual o en petit  grup, i es realitza en hores i a casa .

Per aprovar la matèria:

Cada alumne ha d’entregar tots els exercicis programats. Per tant l’assistència a classe és imprescindible per superar el curs.A cada exercici li correspon    una única nota en la que es valorarà:

 • L’assoliment dels objectius expressats en l’enunciat respecte dels continguts del tema.
 • L’exactitud i/o pulcritud en la resolució de l’exercici.
 • La correcta utilització de les tècniques proposades.
 • L’exploració del tema aportant elements de debat nous.
 • El compliment dels terminis d’entrega previstos.

Cada un d’aquest aspectes es valora en un percentatge diferent a criteri del professor i adaptat a les capacitats de cada alumne, segons el tema, la dificultat tècnica o el temps disponible.

Treballs acabats (Làmines,ordinador...) proves especifiques

60%

Esbossos,ts,treballs preparatoris...

20%

Actitud

20%

 

L’avaluació és continuada.

      

 • Per superar l’avaluació s’ha de presentar tots els treballs del trimestre i aprovar-los.
 • Les feines,dins el trimestre, poden ser recuperades i les recuperades poden pujar nota.
 • Hi haurà una prova escrita en cada trimestre que serà un repàs dels conceptes més importants repetits durant el trimestre.
 • Aquesta prova valdrà el mateix que una làmina, i com aquesta cal aprovar-la.
 • NOMÉS SI  TOTES LES LÀMINES I LA PROVA ESCRITA ESTÀ APROVADA S’APROVA. NOMÉS ES FA LA MITJANA SI ES TÉ TOT APROVAT.
 • La mitja de les notes dels exercicis de cada trimestre determina la nota del trimestre. La mitja de les notes dels tres trimestres determina la nota final del curs.
 • Per superar el curs la mitja dels tres trimestre ha de ser igual o superior a AS.
 • En cas que la nota final de trimestre sigui NA es recupera durant el curs en l’avaluació continuada. S’ha de presentar les làmines no aprovades.
 • En cas que la nota final de curs (juny) sigui NA es recuperarà amb un dossier a finals de juny.

 

 

Material

 

 • Maquineta i goma d’esborrar, llapis de dibuix 2B,4B(tou).
 • Caixa de 12 llapis de colors aquarel.lables
 • Joc escaire i cartabó 16 cm catet escaire
 • Compàs
 • Material de consulta a la plataforma digital Classroom de l’institut.
 • Joc de retoladors calibrats de punta negre fina ,0’2-0’4-0’8
 • Joc de paper Canson de 25 fulls A4 130g.

     

 

Per a un millor aprofitament de la matèria i del treball a l’aula, aquest material és personal de cada alumne i ell/ella n’és responsable dels seu bon estat.