Llengua i Literatura Catalanes de tercer d'ESO

Professora

Núria Rubio

Descripció

Objectius de l'assignatura

 1. Reforçar i consolidar la suficiència lingüística de l’estudiant en tots aquells aspectes relacionats amb l’ortografia, el lèxic i la gramàtica catalana
 2. Oferir a l’estudiant els coneixements teòrics que necessita per interpretar i elaborar tota mena de textos tot relacionant-los amb diferents gèneres literaris.
 3. Potenciar els aspectes i les habilitats comunicatives pròpies dels estudiants.

 

Els alumnes treballaran els quatre grans subapartats de què consta cada unitat didàctica:

 • Comunicació.
 • Gramàtica.
 • Ortografia.
 • Lèxic
 • Literatura

Metodologia

 • Explicació a classe per part del professor del contingut dels diversos apartats i posterior pràctica dels alumnes . Se’ls donaran les pautes necessàries per a la realització individual dels exercicis.
 • Activitats orals : Presentacions individual o en grup d’un tema (amb suport digital PowerPoint...) davant de la resta de companys/es de la classe i altres activitats orals (entrevistes, debats, recomanacions de lectures...).
 • Activitats de lèxic (ús dels diccionaris i l’enciclopèdia en paper, així com l'ús de recursos on line) i de lectura a la biblioteca
 • Treball de resum i esquematització
 • Treball de diferents tipologies textuals

Material

 • Material d'aula (Moodle/Classroom). Cal portar l'ordinador amb la bateria carregada.
 • Quadern o dossier. Els dossiers de cada unitat caldrà presentar-los grapats dins d’un folder de plàstic, convenientment indexats i numerats, i cal escriure els fulls a mà i per les dues cares.
 • Regle, corrector, bolígrafs blau, negre i vermell; que s’utilitzarà només quan ho demani el professor. Tampoc es podrà presentar res a llapis.
 • Una lectura obligatòria:
  • Tina Frankens, Bel Olid.  

Avaluació

A l’hora de valorar el treball dels nostres alumnes al final de cada trimestre, tindrem en compte la valoració feta al final de cada UD basada en els criteris d’avaluació de cada unitat, que ens indicarà si s’han assolit els objectius didàctics. També haurem de tenir presents els criteris d’avaluació del nostre departament referents als conceptes apresos, procediments duts a terme i l’actitud que són els següents:

  • Conceptes apresos: proves escrites
  • Procediments: dictats, redaccions, presentacions orals, treball a classe, ordre, deures, dossier, presentació, esforç en l'ús del català...
  • Comportament: comportament, assistència, puntualitat...

 

El nostre departament segueix el criteri d’ avaluació contínua: és a dir, amb independència de les possibles recuperacions al final de cada trimestre, cada avaluació recupera les anteriors.

Per poder superar la matèria, cal tenir, com a mínim, dues avaluacions aprovades, UNA DE LES QUALS HA DE SER LA TERCERA. Per contra, si no supera la darrera avaluació, haurà de presentar-se a l'examen final.