Tecnologies de tercer d'ESO

Professor

Andrés Fernández

José Manuel Navarro

Descripció

La matèria de Tecnologies 3 està modulada en 3 trimestres, amb 2 hores setmanals, de les quals 1 d’elles es dedica, sempre que la disponibilitat de recursos ho permet, a la realització d’un projecte tecnològic, el qual possibilita la interdisciplinarietat amb altres assignatures (Ciències Naturals, Educació Visual i Plàstica, ...). Com a objectius principals, que es treballen en les unitats didàctiques que es desenvolupen al llarg del curs, tenim: aprendre a utilitzar els recursos energètics de forma adient i respectuosa amb el medi ambient, treballar en equip i resoldre les dificultats sorgides durant la tasca, i, presentar les diferents tipologies d’activitats realitzades, dins el termini prefixat.

Unitats didàctiques

Primer trimestre

 1. Estructures.
  • Les forces (definició, representació gràfica i càlculs que es poden fer) i els moments (definició, representació gràfica i càlculs a realitzar
  • Definició i finalitat (utilitat) de les mateixes
  • Tipologies d’estructures (naturals i artificials)
  • Elements resistents típics en estructures
  • Els esforços mecànics (definicions, representacions gràfiques i exemples)
  • Equilibri, estabilitat i rigidesa d’una estructura
 2. Projecte ascensor, part 1.
  • Conceptes bàsics de programació  d'elements de robòtica,
  • Coneixer els elements bàsics de programació amb l'Arduinoblocks: sensors i actuador
  • Practicar amb programacions de funcionament bàsic

Segon trimestre

 1. Màquines i mecanismes.
  • Definició de màquina. Tipus de màquines. Característiques fonamentals que defineixen una màquina
  • Energies mecànica, cinètica i potencial. Influència sobre les màquines
  • Les palanques: definició, classificació (tipus), utilització i càlculs
  • Les politges: definició, classificació (tipus), utilització i càlculs
  • Els engranatges: definició, classificació (tipus), utilització i càlculs
  • Altres mecanismes: lleves i excèntriques, biela-manovella, creu de Malta, junta Cardan
 2. Pràctiques amb mecanismes.
  • Utilització del programari gratuït Relatran
  • Utilització dels mòduls mecànics Alecop
  • Estudi de la relació de transmissió del moto-reductor per al projecte. Comprovació de la correcta velocitat per a la maqueta
 3. Projecte ascensor, part 2.
  • Coneixer els elements bàsic de robòtica.
  • Posar en funcionament els elements bàsics: sensors i actuadors.
  • Realització de la programació per fer funcionar un prototipus d'ascensor ja construit.
  • Realització i presentació del diari tècnic, on cada dia hauran d’anotar i representar la tasca realitzada, el problemes que hagin sorgit i les solucions adoptades en cada cas

Tercer trimestre

 1. Electrònica bàsica.
  • Definició de Electrònica. Característiques generals i relació amb els altres coneixements humans. Objectius de l’Electrònica, com a Tecnologia de desenvolupament de productes
  • Els components electrònics bàsics: els esquemes i circuits electrònics
  • El resistor o resistència
  • El condensador
  • La bobina, el solenoide i el relé
  • Els díodes rectificador, LED i Zener
  • Els transistors bipolars (NPN i PNP)
  • Components elèctrics que intervenen en el projecte ascensor
  • Càlculs matemàtics a partir dels components electrònics
  • El circuit imprès i la placa de circuit imprès
 2. Projecte ascensor, part 3.
  • Disseny del control elèctric-electrònic de l’ascensor
  • Simulació amb programari del circuit dissenyat
  • Muntatge previ del circuit de control, per verificar el bon funcionament
  • Col·locació  dels sensors en els llocs adients
  • Calibrat i verificació de tot el sistema d’ascensor
  • Realització i presentació del diari tècnic, on cada dia hauran d’anotar i representar la tasca realitzada, el problemes que hagin sorgit i les solucions adoptades en cada cas
  • Presentació final del projecte acabat

Metodologia

La matèria de Tecnologies es basa en l’aprenentatge mitjançant projectes.

Aquest és un dels objectius principals a desenvolupar durant tot el curs.

A més de la possible interdisciplinarietat amb altres matèries, permet treballar diverses competències bàsiques alhora (competència de comunicació lingüística, competència artística, competència matemàtica, competència digital, ...) que l’alumnat pot veure i viure interrelacionades i no com a valors purament individuals.

El desenvolupament de les classes impartides, s’estructura en les següents fases:

 1. Explicació del tema utilitzant la pissarra digital interactiva de l’aula de Tecnologia, fent el resum de les idees més importants d’aquesta unitat
 2. L’alumne/a copia el resum en fulls DIN A-4 blanc, per a realitzar posteriorment un dossier amb tota la informació rebuda
 3. Realització d’exercicis de comprensió del tema desenvolupat, que ha d’incloure en el dossier. Correccions dels mateixos
 4. Disseny de la portada del dossier, corresponent al trimestre treballat
 5. Iniciació del projecte: explicació a la PdI (pissarra digital interactiva)
  • Què farem?
  • Com ho farem?
  • Quan ho farem?
  • Què necessitem?
  • Quins dubtes m’han sorgit en aquesta presentació? N’han estat resolts?
 6. Construcció del projecte: organització de les sessions, fent un diari tècnic d’allò que ha succeït (incidències, canvis de plans, ...) durant la jornada. Comprovació del correcte funcionament del mateix
 7. Presentació del projecte acabat

Material

Per a poder assolir els objectius previstos, l’alumnat ha de portar diàriament:

 • Ordinador personal: utilització del llibre digital en la plataforma Àgora i la pàgina Web tecno12-18.com
 • Pen drive
 • Fulls color blanc DIN A-4: desenvolupament i resum de les unitats didàctiques, disseny del dossier, diari tècnic
 • Estris de dibuix, bolígrafs, llapis de colors
 • Calculadora científica
 • Puntualment se li demanarà portar algun material de reciclatge, per a la realització del projecte en qüestió
 • Cada grup de 2 persones formaran un equip de desenvolupament del projecte i necessiten tenir els elements electrònics necessaris.

Avaluació

 L'avaluació de les competències bàsiques, específiques de l'assignatura de Tecnologia, desenvolupades en aquest curs es portarà a terme  tenint en compte la resolució correcta de les activitats competencials:

        - El no assoliment de les competències: activitats competencials ben resoltes per sota del 50% del total.

        - Assoliment satisfactori de les competències: 55% de les activitats ben resoltes.

        - Assoliment notable de les competències: 80% de les activitats ben resoltes.

        - Assoliment excel·lent de les competències: 95% de les activitats ben resoltes.