Optativa Cultura Clàssica (Mitologia) de tercer d'ESO

CULTURA CLÀSSICA (Mitologia)

Professora

Xesca Pi

Descripció

 

A l’optativa "Cultura Clàssica: Mitologia” l’alumnat treballarà les històries i llegendes dels déus i herois grecs més importants que han estat i continuen essent motiu d’inspiració per a tota mena d’artistes al llarg de la història.

Metodologia

 

La matèria es treballa des de diferents activitats:

 • Feina a casa i a l’aula.
  • Exercicis escrits
  • Exposicions orals
  • Activitats de recerca
 • Proves.
  • Un o dos exàmens al trimestre
 • Treballs.
  • Treball transversal a partir d’un mite (literatura i art).
  • Activitats puntuals per reforçar o ampliar algun dels aspectes de cada unitat didàctica.
 • Sortides.
  • Durant el curs es farà alguna sortida per reforçar els coneixements. Possibilitats no confirmades:
   • Parc del laberint d’Horta.
   • Visita al Museu Arqueològic de Catalunya

Material

 • A l'aula:
  • Curs "Moodle" creat per a la matèria.
  • Altres materials (Llibres socialitzats del Departament)
 • Lectures.
  • Fragments d’obres traduïdes d’autors grecs i romans per il·lustrar els temes tractats
  • Altres textos.
 • Altre material.
  • Pel·lícules
  • Documentals ficcionats
  • PowerPoint (material propi)
  • Portals de clàssiques (Internet, webs, blocs...)
  • Àudios

Avaluació

 

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

 • Part conceptual: proves escrites (40%)
 • Par procedimental: activitats pràctiques (qüestionaris i exercicis), deures, control del dossier d’apunts, exposicions orals (40%)
 • Part actitudinal: atenció a l’aula, realització dels deures, regularitat en el lliurament de treballs, interès per la matèria (20%)

Criteris de recuperació

 

Qüestionari Moodle amb continguts de les unitats treballades a classe.

Activitats d'estiu

 

Feines pendents de lliurar durant el curs

Criteris de promoció

 

Identificar els principals déus del panteó grec; conèixer les llegendes de divinitats i herois, especialment les que fan referència als cicles mítics més importants; reconèixer la seva pervivència a l’art i a la literatura occidental al llarg de la història.