Matemàtiques de tercer d'ESO

1.   Continguts

 

Unitat 1: Repàs

1.1  Orígens de l’àlgebra simbòlica.

1.2  Regles de l’àlgebra

1.3  Potències i notació científica

1.5  Arrels. Operacions.

 

Unitat 2: Llocs geomètrics: Figures planes

 

2.1 Llocs geomètrics.

2.2 Teorema de Pitàgores.

2.3 Àrea de figures planes.

 

Unitat 3: Transformacions geomètriques

 

3.1 Translacions, girs i simetries.

3.2 Programes de geometria dinàmica, tipus Geogebra.

3.3 Ús de les transformacions geomètriques per a la resolució de problemes.

 

Unitat 4: Equacions de 1r grau

 

4.1 Equacions de 1r grau.

4.2 Ús d’equacions de 1r grau per a la resolució de problemes.

4.3 Sistemes d’equacions.

4.4 Ús de sistemes d’equacions per a la resolució de problemes.

 

 

Unitat 5: Nombres Racionals

 

5.1 Relació i transformació entre fracció i decimal.

5.2 Aproximació per excés i per defecte.

5.3 Representació gràfica sobre la recta.

5.4 Ús dels nombres racionals per a la resolució de problemes.

 

Unitat 6: Successions numèriques

 

6.1 Progressions aritmètiques.

6.2 Progressions geomètriques.

6.3 Introducció a l’infinit.

6.4 Successió de Fibonacci.

 

Unitat 7: Cossos geomètrics

 

7.1 Poliedres.

7.2 Cossos de revolució.

7.3 Figures semblants de tres dimensions.

7.4 Ampliacions i reduccions.

 

Unitat 8: Equacions de 2n grau

 

8.1 Equacions de 2n grau.

8.2 Ús d’equacions de 2n grau per a la resolució de problemes.

 

Unitat 9: Funcions

 

9.1 Relació entre quantitats variables.

9.2 Creixement/decreixement.

9.3 Punts de tall amb els eixos.

9.4 Pendent i ordenada a l’origen (en gràfiques i fórmules).

9.5 Ús de les funcions per a la resolució de problemes en contextos diversos.

 

 2. Metodologia

 

 Les classes d'aquesta assignatura es basaran en les següents pautes de treball

1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l'aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir

2. Realització per part dels/les alumnes de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d'aquesta matèria

3. Correcció a l'aula de les acivitats realitzades.

Les activitats tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitar l'aprenentatge a tots/es els/les alumnes. No tothom realitzarà sempre les mateixes activitats.

S'utilitzaran eines informàtiques tals com Geogebra, Desmos i Excel

:

3. Instruments d’avaluació

 

Els instruments d’avaluació seran:

 

·       Observació del treball diari.

·       Preguntes orals perquè els alumnes expliquen els seus raonaments.

·       Revisió dels treballs fets pels alumnes a casa i a classe.

·       Proves escrites. Podran ser tant en format examen com elaboració raonada d'un projecte.

·       Observació de l’actitud de l’alumne (interès, participació, puntualitat, col·laboració ...).

 

 

4.   Materials

 Els materials necessaris són:

 

·       Bolígrafs, llibreta o fulls DIN A4.

·       Calculadora científica.

·       Ordinador.