Llengua i Literatura Castellana de tercer d'ESO

Professora

Yaiza Macias.

Descripció

La matèria de llengua castellana i literatura té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat assoleixi les eines necessàries per a:

 • Participar en interaccions orals, escrites i audiovisuals.
 • Comprendre els missatges orals, escrits i audiovisuals.
 • Expressar-se mitjançant missatges orals, escrits i audiovisuals.
 • Comprendre els mecanismes interns de la llengua i el seu funcionament general.

   

Tot plegat s’ajusta a l’assoliment de les competències comunicativa i audiovisual així com les competències transversals digital, social i personal.

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 1. Explicació per part de la professora del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.
 2. Lectura de textos i exposició oral per part de la professora de la part més conceptual de cada unitat.
 3. Realització, per part dels i les alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 4. Les activitats a realitzar tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitat d’aprenentatge a tot l'alumnat. No tots els alumnes realitzaran les mateixes activitats. (Aquestes activitats seran TIC, orals, de reforç i d´ampliació.) Algunes es faran i es corregiran a classe el mateix dia. Les altres es realitzaran a casa. La feina pot ser online o un document que hauran de fer al seu dossier. 
 5. Cada unitat donarà pas a un control a realitzar amb el portàtil a classe o en paper.

MATERIAL

 • Penjat al moodle de la matèria
 • Arxius en Word o en PDF que l’alumne/a rebrà per correu i haurà d’imprimir a casa.
 • Fulls DIN-4 per confeccionar un dossier o llibreta.
 • Material d´escriptura.

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte les diferents competències i dimensions que es treballin durant el curs:

 • Part conceptual (EXÀMENS): activitats de tipus teòric, resolució de preguntes, proves escrites...
  • Es realitzarà una prova escrita aproximadament cada  unitat del curs Lengua castellana y Literatura de 1º (moodle). Els alumnes tindran coneixement de les dates de les proves amb suficient antelació. La preparació dels EXÀMENS exigeix un regular i important estudi a casa.
 • Part procedimental (ACTIVITATS): resolució de qüestions, activitats pràctiques, control del dossier...
  • Dossier: Les diferents activitats de classe s’hauran de realitzar en fulls o llibreta. L’alumne serà responsable de donar-los una ordenada continuïtat. En acabar la unitat el conjunt de la feina feta s’haurà de lliurar a la professora en un dossier.
  • Activitats online: les diferents activitats online s’han d’anar fent al llarg del curs, tant les del curs Lengua Castellana y Literatura de 1º com les de Lecturas 1º ESO.
 • Part actitudinal (ACTITUDS): atenció a l’aula, participació activa en el procés d´aprenentatge, interès en les activitats, regularitat en el treball,cura del material col·lectiu i propi...
  • Observació del treball de l’alumne: es tindran en compte els diferents aspectes de la feina de l’alumne a dins i a fora de l’aula: activitats realitzades a classe i deures fets a casa, interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura del material, constància en el treball, esforç per aprendre...

Observació global del treball de l’alumne: tant a la nota d’ACTIVITATS com a la nota d’ACTITUD hi repercutiran diferents aspectes de la feina de l’alumne a dins i a fora de l’aula: activitats realitzades a classe i deures fets a casa, interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura del material, constància en el treball, esforç per aprendre. I hi ha un element molt important: la percepció per part del professor que l’alumna ajuda i col·labora en el desenvolupament de la classe, tant en la tasca del mateix professor com en la dels seus companys.

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir dels següents ítems:

 • EXÀMENS (saber)
 • ACTIVITATS (saber fer)
 • ACTITUD (saber estar)