Ciències Socials, Geografia i Història de tercer d'ESO

Professor

 

Dianna Robles

Continguts

Més enllà dels continguts comuns a tots cursos, els continguts específics del 3r curs d’ESO són:

Història dels segles XV al XVII, el Renaixement:

1. El Renaixement

2. Els descobriments geogràfics

3. La ciència i la religió en el Renaixement

4. L'Art del Renaixement

 

Geografia econòmica i humana:

5. L'activitat econòmica

6. Sector primari

7. Sector secundari

 

8. Sector terciari i quaternari

 

Material individual de cada alumne/a

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent

·         Fulls en blanc.

·         Bolígrafs blau i negre, llapis, goma, regles, etc...

·         Grapadora

 

·         L’ordinador portàtil: l’alumne el necessitarà tant per fer els deures com per a consultar el llibre de text i preparar els controls. Dins l’aula l’ordinador portàtil es farà servir puntualment ja que es disposa de pissarra digital.

 

Metodologia

Les pautes de treball per aconseguir aquests objectius seran les següents:

·         L’avaluació inicial de curs i les d’inici de cada tema es faran de manera oral.

·         Lectura de textos i exposició oral per part del professor de la part més conceptual de cada unitat. Es donaran orientacions de com fer el resum o l’esquema.

·         Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.

·         Correcció a l’aula de diferents activitats realitzades.

 

·         Els alumnes tindran feina per realitzar a casa una de cada tres sessions. 

Qualificació de les tasques

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte les diferents dimensions competencials:

·         Dimensió Històrica: Es valorarà la capacitat: de recerca d'informació; la gestió de la informació i el plantejaments de conclusions.

·         Dimensió Geogràfica: Es tindrà en compte: La capacitat d'anàlisi d'una situació concreta per comprendre el problema o la qüestió plantejats; la identificació d'habilitats o actituds que s'han treballat a classe necessaris per resoldre la qüestió, situació o conflicte; Les estratègies més adequades per comprendre i interpretar el context o la informació donada i els passos que cal seguir per arribar a trobar respostes i solucions.

·         Dimensió Cultural i artística: S'avaluarà la capacitat de l'alumne de: Trobar continuïtats i discontinuïtats culturals al llarg del temps; Identificar els elements del llegat cultural fins al present; Identificar els elements que han configurat el llegat català fins als nostres dies.

·         Dimensió ciutadana: Es valorarà la capacitat de l'alumne de formular propostes i accions per resoldre activitats que reflecteixen situacions complexes de discriminació, com les que es produeixen a la realitat.

La nota de l’assignatura estarà relacionada amb els següents criteris d’avaluació:

Activitats escrites : Es realitzaràn diverses proves i activitats que mostren el nivell d'assoliment competencial de l'alumnat.

La preparació i desenvolupament d'aquestes activitats exigeix una regular i important feina feta a casa.

L’alumne rebrà la valoració de les activitats escrites tan aviat com sigui possible i es corregiran a classe.

Observació del treball de l’alumne: es tindrà en compte l'actitut de l'alumne, l'interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura del material, constància en el treball, esforç per aprendre...

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir dels aspectes anteriors on l'assoliment de les diferents dimensions tindrà un major pes a l'assignatura.