Ciències Socials, Geografia i Història de tercer d'ESO

Professor

Josep Boix

Continguts

Els continguts temàtics propis de la matèria de Ciències Socials de 3r d’ESO són:

- Geografia humana (política i econòmica) -

1. L'escenari físic de les activitats humanes: relleu i paisatges del món, Europa, Espanya i Catalunya. 

2. L'organització política de les societats: els Estats, les relacions internacionals i la globalització.

3. L'organització econòmica de les societats: activitats, sectors i sistemes econòmics.  

4. L'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura.

5. La mineria, l'energia i la construcció.

6. La indústria: les activitats i les revolucions industrials, i els processos de localització i deslocalització. 

7. Els serveis, la comunicació i la innovació: el sector terciari, la tecnologia, els mitjans de comunicació i el R+D+I. 

8. Els transports i el turisme.

9. Les activitats comercials i els fluxos d'intercanvi. 

- Història moderna -

1. El naixement del Món Modern.

2. El Renaixement, una nova concepció de l'art.

3. L'època dels grans descobriments geogràfics.

4. L'imperi dels Àustries.

5. L'Europa del segle XVII.

6. La ciència i l'art del Barroc.

Material individual de cada alumne/a

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne/a haurà de disposar del material següent:

·   Fulls en blanc i portafolis.

·   Bolígrafs blau i negre, llapis, goma, regles, etc.

·   Grapadora.

·   Ordinador portàtil.

Metodologia

·   Aprenentatges significatius, receptius i funcionals.

·   Activitats i projectes competencials, fomentant la interdisciplinarietat.

·   Avaluacions formadora i formativa.    

·   Gamificació educativa i ús de les TAC.    

·   Treballs individuals i cooperatius.  

 ·   Foment de l'autonomia de l'alumne/a (aprendre a aprendre).    

·   Lectura i comentari de textos i imatges; qüestionaris orals; debats; resums, esquemes i mapes conceptuals; exposicions en públic, etc. 

·   Correcció a l'aula de les activitats realitzades.    

·   Feina per realitzar a casa.    

·   Sortides de camp.    

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte les diferents dimensions competencials:

·   Dimensió Històrica: es valorarà la capacitat de recerca d'informació, la gestió de la informació i el plantejament de conclusions.

·  Dimensió Geogràfica: es tindrà en compte la capacitat d'anàlisi d'una situació concreta per comprendre el problema o la qüestió plantejats; la identificació d'habilitats o actituds que s'han treballat a classe necessaris per resoldre la qüestió, situació o conflicte; les estratègies més adequades per comprendre i interpretar el context o la informació donada i els passos que cal seguir per arribar a trobar respostes i solucions.

·  Dimensió Cultural i Artística: s'avaluarà la capacitat de l'alumne de trobar continuïtats i discontinuïtats culturals al llarg del temps; identificar els elements del llegat cultural fins al present; identificar els elements que han configurat el llegat català fins als nostres dies.

·  Dimensió Ciutadana: es valorarà la capacitat de l'alumne de formular propostes i accions per resoldre activitats que reflecteixen situacions complexes de discriminació, com les que es produeixen a la realitat.

La nota competencial de l’assignatura estarà relacionada amb els següents procediments d’avaluació:

Activitats escrites: es realitzaran diverses proves i activitats que mostren el nivell d'assoliment competencial de l'alumnat.

L’alumne rebrà la valoració de les activitats escrites tan aviat com sigui possible i es corregiran a classe.

Observació del treball de l’alumne: es tindrà en compte l'actitut de l'alumne, l'interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura del material, constància en el treball, esforç per aprendre...

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir dels aspectes anteriors, on l'assoliment de les diferents competències i continguts clau tindrà un major pes a l'assignatura.