Biologia i Geologia de tercer d'ESO

Professora

Violeta Ortiz Zamora.

 

Projectes - continguts

El fil conductor del curs és LA CONSCIENCIACIÓ DE TENIR CURA DEL NOSTRE COS I DEL MEDI AMBIENT QUE ENS ENVOLTA. Encara que els projectes en un principi estan enfocats a l’adquisició de les competències científiques, també promouen l’adquisició de valors incloent les competències personals.

 

Al llarg del curs farem l'assignatura per projectes:

·         Unitat 1. Com treballen els científics? (Amb les competències 4 i 12 com a nucli).

·         Unitat 2. Som el que mengem? (Amb les competències 11 i 14 com a nucli).

·         Unitat 3. Un màquina perfecta! (Amb les competències 2 i 14 com a nucli).

·         Unitat 4. Tot sota control? (Amb les competències 5 i 13 com a nucli).

·         Unitat 5. Benvinguts al nou món! (Amb les competències 5 i 15 com a nucli).

·         Unitat 6. Quin perill! (Amb les competències 2 i 10 com a nucli).

 

En aquests projectes treballarem els següents continguts:

-       Metodologia científica.

-       Organització del cos humà.

-       Nutrició.

-       Relació.

-       Reproducció.

-       Ecosistemes.

-       Impactes i problemes ambientals.

 

Activitats i metodologia

La metodologia que anem a aplicar comporta...

ü  Les activitats a fer utilitzen una metodologia activa i participativa, amb uns objectius clars, fent que l’alumne sigui l’actor principal del seu aprenentatge. El mestre acompanya a l’alumne en tot el procés.

ü  Les activitats i els projectes a realitzar estan connectats amb problemes i qüestions de la vida quotidiana i situats en un context real.

ü  El treball competencial i no de memorització de continguts.

ü  El treball de grups cooperatius a classe.

ü  Elements d’indagació i recerca d’explicacions i solucions comunes per resoldre el problema inicial.

ü  La generació d’un producte final, ja pot ser un dossier d’aprenentatge, un objecte, una conferència, una presentació audiovisual, un vídeo, uns servei, una campanya de conscienciació, un blog...

ü  Atenció a la diversitat, ja que al treballar amb un projecte general i en petits grups, els alumnes poden adaptar el treball al seu ritme d’aprenentatge per poder donar el màxim dins de les seves possibilitats.

Els projectes, recursos, tasques... es penjaran al ClassroomNo hi ha llibre de text!! Per tant, és fonamental i obligatori portar l’ordinador a classe i amb bateria

 

Avaluació

L’avaluació serà concebuda com un procés d’autoregulació i aprenentatge dels propis errors, ja que implica a tot l’alumnat: autoavaluació, coavaluació i avaluació formativa.

S’avaluarà per competències. S’ha de tindre en compte que aquesta qualificació dependrà de:

-       El treball constant dia a dia i l’observació a l’aula.

-       El producte final i l’exposició del mateix.

-       Les tasques durant el projecte.

-       Les proves competencials.

 

Important: requisits per poder assolir l'assignatura:

- No entregar el producte final implica suspendre l’assignatura. 

- Les tasques s'han de lliurar TOTES en el  temps i forma indicats per la professora.

- En cas d'haver-hi exàmens, la nota mínima per poder fer mitjana, és un 3.

 

Quedarà a criteri del professor la proposta d’activitats de recuperació per a millorar la nota i assolir els objectius d’una avaluació anterior.

 Que tingueu un molt bon curs!