Aula Oberta 3r ESO

Professors

Rosa Mª Martínez Castaño

José Manuel Navarro Reinado

 

Descripció

Sota aquesta denominació, dos grups reduïts d'alumnes amb adaptació curricular, treballen continguts de les matèries de Tecnologia, Biologia i Física i Química.

 

Continguts

Es relacionen amb:

·         Tècniques pictòriques relacionades amb la utilització de pintures i tintures

·         L'expressió plàstica

·         Els procediments de treball amb materials diversos d’ús quotidià

·         Utilització dels recursos digitals

·         Estudi dels aparells del cos humà

·         Electricitat bàsica aplicada als projectes

·         Apropament a la Natura mitjançant l’hort

 

Metodologia

Es basa en la realització de projectes, en els que han de crear, construir o elaborar algun objecte o producte que ha de solucionar una necessitat o problema.

El procés comença amb la documentació i recerca de la informació adient, el disseny del producte, la construcció de l'objecte, l'elaboració de la documentació corresponent i la presentació oral.

 

Material

·         Ordinador portàtil

·         Memòria USB / Pendrive

·         Material d'escriptura i dibuix: fulls DIN A4 blancs, llapis, bolígraf, goma, regla, escaire i cartabó.

Normalment els materials i eines necessàries per a la realització dels projectes els proporcionarà l’institut, però se li demanarà l'aportació de materials de reciclatge que es faran servir sempre que sigui possible.

 

Avaluació

·         Superar suficientment les competències bàsiques relacionades amb els diferents projectes realitzats.

·         És imprescindible l'assistència habitual al centre, ja que les tasques es fan en horari lectiu, no a casa.

·         S’han de realitzar i presentar les tasques demanades en el temps previst.

·         Observar un comportament respectuós amb els companys i professors.

·         Demostrar interès i esforçar-se a fer les tasques el millor possible.