Optativa Ciència Curiosa 2ESO

Professor

Jesús Godoy Puertas 

Descripció:

Qui pot dir que la ciència és avorrida? En aquesta assignatura optativa es realitzaran tota una sèrie de petites investigacions de fenòmens quotidians dels que intentarem respondre algunes de les preguntes que ens plantegem.

  • Explorarem el món microscòpic a través de l'estudi amb medis de cultiu de microorganismes (alguns bioluminiscents, és a dir, que emeten llum!).
  • Pararem atenció a la (preocupant) relació que té l'ésser humà amb el seu entorn, i analitzarem alguns dels seus impactes estudiant els efectes de la contaminació en les plantes.
  • Per acabar, es plantejarà la possibilitat de realitzar petites investigacions en base als interessos propis de cada grup, sempre tenint en compte les limitacions de material del centre.

El treball d’aquesta assignatura servirà als alumnes per adquirir habilitats i coneixements relacionats amb diferents àmbits de la ciència (nivell conceptual, nivell procedimental i nivell epistèmic), així com a desenvolupar destreses generals de molta utilitat per al treball posterior d’altres assignatures (realització de gràfiques, cerca online, lectura de texts).

 

Continguts i temporalització:

   Primer trimestre: EL MÓN MICROSCÒPIC

      1. Estem envoltats només d'aire?

      2. Quin és el millor desinfectant?

      3. Ep, que hi ha un fong a la nevera!

      4. Conservació d'aliments

 

  Segon trimestre: RELACIONANT-NOS AMB EL MÓN VEGETAL

     5. Contaminar, surt gratis?

              5.1. Efecte de la contaminació atmosfèrica en les plantes: la pluja àcida.

              5.2. Efectes de les burilles de cigarreta en la germinació i creixement de les plantes.

     6. És bo dormir amb plantes a l'habitació?

 

  Tercer trimestre: SIGUEM CURIOSOS I INVESTIGEM!

     7. Projecte(s) d'investigació

 

Metodologia i recursos:

 En aquesta optativa treballarem de manera col·laborativa en petits grups. Durant el transcurs de cada investigació seguirem els diferents passos del mètode científic: realitzarem observacions, plantejarem preguntes investigablesi, dissenyarem experiments, n'extraurem els resultats i comunicarem les nostres conclusions a través de presentacions PPT. Finalment, relfexionarem conjuntament sobre les dificultats a l'hora de realitzar els experiments i la validesa que li podem atorgar a les nostres conclusions.

 

 RECURSOS:

- Bata i ulleres de laboratori

- Ordinador portàtil, ratolí i auriculars.

- Materials a concretar per a cada projecte. 

 

Avaluació:

Informe de pràctiques i presentacions en PPT.