Música de segon d'ESO

Professora

Montserrat Alonso

Continguts de la matèria:

El curs està estructurat en deu unitats/projectes relacionades amb els continguts clau de música de les competències bàsiques de l'àmbit artístic:

 1. Què recordes del so?
 2. Aprofundim en la tonalitat. Èpoques de la història de la música i com identificar l'estil d'una música. La música i les antigues civilitzacions.
 3. L'Edat Mitjana.
 4. El Renaixement.
 5. El Barroc.
 6. La música a l'època de Mozart.
 7. Coneix la música dels romàntics.
 8. El Nacionalisme.
 9. Altres alternatives musicals dels segles XX i XXI.
 10. Projecte: Percussió corporal.

 

 Metodologia i Avaluació:

 • Cada unitat/projecte s'inicia amb un breu qüestionari on la professora detecta el nivell de coneixements que té cada alumne sobre el tema que comença.
 • A partir d'aquí es fan una sèrie d'activitats per tal d'assolir les competències previstes, ja sigui dins de la dimensió percepció i escolta, la dimensió expressió, interpretació i creació o la dimensió societat i cultura.
 • En finalitzar cada unitat/projecte es demanen proves escrites i/o d'interpretació instrumental o vocal de peces que pertanyin a l'època històrica que s'estigui estudiant.
 • La nota final de cada unitat/projecte té en compte totes les observacions que s'han recollit al llarg de la unitat/projecte, fent ús de diferents rúbriques, com poden ser rúbriques que avaluïn les  respostes a preguntes orals fetes a classe a diari, la correcció i netedat dels treballs demanats, així com la nota aconseguida en una prova escrita o de pràctica musical o l'actitud demanada durant les activitats fetes a classe ( silenci en una audició, participació en el moment de practicar una cançó....)
 • És MOLT IMPORTANT portar el material obligatori cada dia. Es fa un concert al Nadal (a condició del nivell assolit) que es valora dins la nota final del trimestre.
 • Respecte al projecte  Percussió corporal es valorarà la participació positiva en l'aprenentatge.

Es valora amb un percentatge superior (70%) els treballs demanats, les proves escrites o d’interpretació musical i la participació en el concert i en la percussió corporal.

La nota final de curs és la mitja de les notes dels tres trimestres. Per superar el curs, la nota ha de ser igual o superior a AS (Assoliment Satisfactori)

Per evitar que els/les alumnes acumulin continguts no superats, es fan proves de recuperació o/i treballs de cada trimestre en finalitzar el trimestre per a aquells alumnes que no l'hagin superat.

En cas que la nota final del curs sigui NA (No Assoliment), l’alumne haurà de recuperar la matèria al juny a la convocatòria extraordinària.

Material:

 • Material de consulta a la plataforma digital Agora de l’institut.
 • Llibreta de música (amb pentagrames).
 • Flauta de bec de digitació alemanya, no barroca. No es demana una marca en concret, però es recomana comprar-la, si és que no en té, en botigues de música o botigues ABACUS. Pot ser de plàstic o de fusta (amb preferència, de fusta).
 • Material bàsic ( llapis, bolígraf,... )
 • Ordinador i auriculars. 

El material (llibreta de música i flauta) ha d’estar marcat amb NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A i el CURS I GRUP. És un material PERSONAL.