Optativa de Competència Social de segon d'ESO

Professora

Xesca Pi

Descripció

Optativa de 2n d’ESO del segon quatrimestre. Està orientada a desenvolupar la capacitat de relació social en els alumnes. Es tracta d’aprendre a ser "competent" en relacions socials, treballant el raonament, la lògica, el pensament, de tal manera que pugui influir en les actituds i actuacions.

Els continguts d’aquesta matèria s’adapten molt a la composició de l’alumnat que varia cada curs, i es poden treure continguts o afegir-ne d’altres que siguin de l’interès del grup.

 1. Els continguts generals són:
 2. Actitud agressiva-passiva-assertiva
 3. Aprendre a trobar els avantatges-inconvenients-dubtes per fer les eleccions personals
 4. Desenvolupament de la capacitat de trobar alternatives en les diferents actuacions i actituds de la vida
 5. Aprendre a marcar-se objectius en la vida i prioritats
 6. Significat i sentit de les regles o normes
 7. El grup: pressió i llibertat personal en el grup
 8. Autoconeixement i Intel·ligència emocional

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 1. Explicació per part del professor dels continguts
 2. Debats i diàleg en petits grups i en el grup-classe
 3. Utilització de diferents recursos audiovisuals
 4. Realització de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements demanats

Material

Fotocòpies de diferents llibres i materials

Quadern quadriculat o folis en un carpesà. Bolígrafs blau i vermell, llapis, goma...

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes, cadascú dels quals aporten un percentatge a la nota

 • Part conceptual: Seguiment de cada alumne en classe mitjançant preguntes de la professora i valorant les seves aportacions i alguna prova escrita on puguin expressar el que han entès, així com la valoració de les activitats escrites a classe (40%)
 • Part procedimental: control del dossier amb les activitats realitzades a classe (30%)
 • Part actitudinal: bon comportament i interès i participació en les activitats, regularitat en el treball a classe, cura del material (30%)