Llengua Estrangera (Anglès) de segon d'ESO

Vist: 1233

Professora

Neus Batlle Miró

Descripció

La matèria d’anglès té per objectiu que l'alumnat adquireixi les competències lingüístiques i culturals que li permetin comunicar-se en llengua anglesa.

Durant el curs treballarem les competències que ens ajudaran a comunicar-nos oralment (a comprendre i expressar-nos) i per escrit (treballant la comprensió lectora i l’expressió escrita) en diferents situacions de la vida quotidiana.

Metodologia

Per avançar en la competència comunicativa, tant oral com escrita, treballarem el vocabulari, la gramàtica anglesa, llegirem, mirarem vídeos, prepararem diàlegs, exposicions i llegirem en veu alta, i participarem en projectes molt diversos.

Començarem cada unitat establint-ne els objectius i les competències que volem millorar, presentant el tema, el vocabulari, els punts gramaticals, les situacions comunicatives i les feines que durem a terme per aconseguir els objectius marcats.

Veurem la gramàtica de manera inductiva i també deductiva, perquè els alumnes siguin capaços d’entendre per ells mateixos com funciona la llengua anglesa i millorin la seva autonomia en l’aprenentatge. Treballarem de manera competencial i per això també durem a terme projectes de diferent envergadura, ja sigui dins de l’assignatura, projectes amb una altra o altres assignatures i projectes globals d’etapa.

L’alumne ha de ser conscient de que el que aprèn té una utilitat i és capaç de comunicar-se amb gent de diferents països gràcies a l’anglès, cosa que li serà d’utilitat tant ara com en el futur personalment i professionalment.

Avaluació

Els criteris d’avaluació estan relacionats amb l’assoliment dels objectius previstos i de les competències bàsiques. Cada trimestre l’alumnat haurà de presentar feines i fer proves que l’ajudin a adquirir les competències. Ambdues són importants, tant les proves (gramàtica, redacció, lectura, listening, etc.) com la presentació de treballs orals, escrits, i en la valoració dels projectes també es tindran en compte les competències de l’àmbit digital i del personal i social.

Per assolir les competències que demana l’assignatura de manera suficient, notable o excel·lent es tindran en compte tant els resultats dels treballs i dels tests com la feina a fora de l’escola i, sobretot, la feina i l’actitud a l’aula.

Material

Per treballar i aprendre l’anglès utilitzarem recursos diversos, entre ells, els llibres de text de l’editorial Oxford de què disposa el centre per socialitzar i els llibres de lectura que també pertanyen al centre. (l’alumne que faci un mal ús del material prestat o el deteriori serà sancionat i l’haurà de comprar.)

L’alumnat haurà de portar:

-          Ordinador per fer els exercicis online, consultar el Moodle, veure vídeos, i fer altres activitats.

 Uns auriculars per escoltar els àudios/vídeos de l'ordinador

-          Folis o llibreta per anar fent el treball a l’aula.

-          Bolígrafs, llapis, goma, regles, etc.

-          Un portafolis transparent per al portfolio imprès

-          Fitxes impreses que estaran penjades a la plataforma Moodle i que ells i elles hauran d’imprimir quan la professora els ho demani.

-          Dossiers de treball impresos per algun dels projectes.

-          En alguns casos, l’alumnat que tingui una adaptació de la matèria, disposarà d’un dossier de treball adaptat.