Llengua i Literatura Catalana de segon d'ESO

Professor/a

Meritxell Monsonís

Objectius de l'assignatura

El curs segueix molt d’aprop el programa de 1r bo i repassant-ne els continguts i ampliant els coneixements de l'alumnat.

·         Participar en interaccions orals, escrites i audiovisuals.

·         Comprendre els missatges orals, escrits i audiovisuals.

·         Expressar-se mitjançant missatges orals, escrits i audiovisuals.

 

·         Comprendre els mecanismes interns de la llengua i el seu funcionament general. Tot plegat s’ajusta a l’assoliment de les competències comunicativa i audiovisual així com les competències artística i cultural.

Metodologia:

Així, les dinàmiques de treball tindran en compte aquests aspectes competencials:

1.       Explicació per part de la professora del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.

2.       Realització, per part dels i les alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.

3.       Les activitats a realitzar tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitat d’aprenentatge a tot l’alumnat. 

4.       Correcció a l’aula de les diferents activitats realitzades.

5.     Es treballarà de manera individual i en grups cooperatius. Es treballarà            la  matèria amb alguns projectes interdisciplinars durant el curs.

 

6.       Fomentar l'autoavaluació, la responsabilitat i l'autonomia, ja que és important que els alumnes siguin conscients dels seus procés d'aprenentatge

·        Material:

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

·         Material escolar (Regle, corrector, bolígrafs, llapis, goma d’esborrar, folder de plàstic, clips i grapadora).

·         Llibreta  amb folis DIN-4 per confeccionar un dossier.

 

·         L'ordinador portàtil serà l'eina bàsica de treball, així que les i els alumnes hauran de portar-lo carregat obligatòriament. 

Avaluació:

·         L’avaluació serà concebuda com un procés d’autoregulació i aprenentatge dels propis errors. La valoració de l'assoliment de les competències lingüístiques i comunicatives treballades es basarà en:

- Seguiment del treball efectuat per l'alumnat (tasques, redaccions, exposicions orals, dossiers...)

- Ponderació específica d'algunes de les activitats tal i com s'informarà a les i els alumnes.

- Competències personals i socials que es demostra en la realització de les activitats.

 

·