Llengua i Literatura Catalana de segon d'ESO

Professora

Meritxell Monsonís

Objectius de l'assignatura

El curs segueix molt d’aprop el programa de 1r bo i repassant-ne els continguts i ampliant els coneixements de l'alumnat.

Descripció:

La matèria s’organitza al voltant de tres objectius bàsics:

1.    Reforçar i consolidar la suficiència lingüística de l’estudiant en tots aquells aspectes relacionats amb l’ortografia, el lèxic i la gramàtica catalana.

2.    Oferir a l’estudiant els coneixements teòrics que necessita per interpretar i elaborar tota mena de textos, bàsicament expositius, instructius, narratius i descriptius però també conversacionals.

3.    Potenciar els aspectes comunicatius i les habilitats que permetin a l’estudiant reconèixer i desenvolupar un estil propi.

El curs està articulat en 6 unitats.

Els alumnes treballaran diferents aspectes de l’assignatura repartits en les diferents unitats:

·         Comunicació.

·         Gramàtica.

·         Ortografia.

·         Lèxic. 

·         Literatura (lectura)

Metodologia:

·         Es treballarà de manera individual i en grups cooperatius.

·          L’alumnat treballarà amb els materials penjats al Moodle de la matèria.

·          També utilitzaran recursos  en paper o altres formats.

·          Realitzaran diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria (activitats orals, ús de recursos web, suport digital...)

·            Faran de manera constant autoavaluació i coavaluació a l’aula de les diferents activitats realitzades.

·          Tindrà molta importància l’expressió oral en les seves intervencions a classe.

HH    Hauran de realitzar diverses redaccions durant el trimestre que es lliuraran en un dossier (diferents tipologies textuals).

  Es treballarà la matèria amb alguns projectes interdisciplinars durant el curs.

Material:

·         Els dossiers de cada unitat caldrà presentar-los grapats, convenientment indexats i numerats, i cal escriure els fulls a mà i per les dues cares.

·         Regle, corrector, bolígrafs, llapis, goma d’esborrar, folder de plàstic, clips i grapadora.

·         Ordinador portàtil amb la bateria carregada.

·         Dos llibres de lectura obligatòria: Set de llops, de Jordi De Manuel (que el proporciona el centre i es treballarà a l’aula), L'extraordinari enginy parlant del professor Palermo, de Jordi Sierra i Fabra (que ha de comprar l’alumne). Possibilitat de llegir un tercer llibre a escollir entre els de la biblioteca del centre.

Avaluació:

·         L’avaluació serà concebuda com un procés d’autoregulació i aprenentatge dels propis errors.

·         S’avaluarà per competències, tot i així cal que l’alumne entengui que la seva qualificació dependrà de:

§  El treball constant a l’aula i a casa.

§   Els treballs, dossiers i redaccions presentats al llarg del trimestre, tant individuals com en grup

§   Les seves pròpies reflexions sobre el seu procés d’aprenentatge

§  Les proves escrites i qüestionaris

§  La seva actitud personal (comportament, assistència, puntualitat, ordre...)

El nostre departament segueix el criteri d’ avaluació contínua: és a dir, amb independència de les possibles recuperacions al final de cada trimestre, cada avaluació recupera les anteriors. Per tant si un alumne té alguna avaluació pendent però aprova la 3a, recupera automàticament les anteriors sense necessitat d'examen ja que s'entén que ha assolit els coneixements necessaris. Per contra, si no supera la darrera avaluació haurà de presentar-s'hi.