Ciències Socials, Geografia i Història de segon d'ESO

Professor

Dianna Robles-

Descripció de la matèria i Objectius

L’ensenyament de les Ciències Socials, Geografia i Història en el 2n curs de l’ESO té com a objectius el desenvolupament de capacitats com, identificar, localitzar i analitzar els elements bàsics que caracteritzen el medi natural, social i cultural, comprenent el territori com a resultat de la interacció entre els grups humans i els recursos disponibles.

Tenint en compte el centre i els grups al qual va dirigida aquesta guia de 2n de l’ESO, s’han establert els següents objectius de curs per desenvolupar capacitats en els alumnes:

Els alumnes hauran d’identificar i localitzar en el temps i l’espai els fets i els esdeveniments rellevants del món, posant èmfasi en Europa, Espanya i Catalunya, de manera que obtinguin una visió global de l’evolució de la humanitat que els porti a comprendre la pluralitat social i cultural, i a partir d’aquí, poder interpretar el present, comprendre el passat i construir el futur, a més de prendre consciència de l’existència de diferents àmbits socials i culturals, veient així la diversitat com un element enriquidor de la convivència, i comprendre la igualtat de drets i deures dels individus.

Per últim, assenyalar que també és objectiu de les Ciències Socials al 2n curs de l’ESO que els alumnes sàpiguen valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans, comprenent les principals característiques artístiques dintre del seu context.

Continguts

A més del conjunt de continguts comuns a tots els cursos, sobretot aquells relacionats amb els procediments, habilitats i destreses, aquest curs es centra en uns continguts específics, corresponents al subjecte de la història (la població) i a dues de les anomenades èpoques o edats històriques (les edats Mitjana i Moderna), estructurades en vuit temes o unitats:

 

  • La població

 

  • La distribució de la població

 

  • L’ Edat Mitjana

 

 

 

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 

  • Utilització diversificada de les formes d’aprenentatge: explicacions, resums, comentaris de text, esquemes, treball amb imatges, apunts, recerques i investigacions, presentacions, treball individual i en grup ...

 

  • Exposició oral per part del professor de les parts més conceptuals de cada unitat, amb orientacions sobre les metodologies de treball.

 

  • Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.

 

  • Correcció a l’aula de les diferents activitats realitzades.

 

  • Seguiment de les activitats a través de la realització d’un dossier (fulls solts), per a la realització del qual el professor donarà les pautes oportunes, i on valorarà aspectes com la claredat, la netedat, l’organització dels continguts, el caràcter complet dels mateixos, la presència corregida dels exercicis, etc. Aquest dossier està concebut com una important eina d’estudi.

 

  • Puntualment es donarà als alumnes feina per realitzar a casa. En cas que en un moment determinat la dinàmica individual o del grup impedeixin acabar una activitat a l’aula, l’alumne haurà d’acabar la feina pel seu compte.

 

  • Cada avaluació els alumnes hauran de realitzar algun treball monogràfic.

 

Materials

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent: 

  • Folis
  • Pauta (guia per escriure als folis)
  • Bolígrafs blau i negre, llapis, goma, etc...
  • L’ordinador portàtil: l’alumne el necessitarà tant per fer alguns deures o exercicis a classe com per a la recerca d'informació. L’ordinador portàtil harà de vindre carregat des de casa.

 

Avaluació

 

Criteris d'avaluació:

 

1. Analitzar l’organització social, econòmica i política de l’època feudal a Catalunya, regnes

peninsulars i Europa occidental.

3. Analitzar les característiques de l’art romànic i identificar algunes obres rellevants.

4. Situar en el temps i l’espai les diverses unitats polítiques que van coexistir en la

península Ibèrica i valorar-ne la diversitat cultural.

5. Reconèixer el paper de les religions en la configuració de les mentalitats de les societats

de l’època medieval.

6. Analitzar els orígens de l’islam, descriure les seves característiques fonamentals i la

seva difusió.

7. Valorar la importància de l’islam a la península Ibèrica i el seu llegat cultural i artístic.

8. Comentar què va ser i quina importància va tenir el Camí de Sant Jaume.

9. Analitzar les característiques de l’art gòtic i identificar-ne algunes obres rellevants.

10. Sintetitzar què va significar per a Catalunya i per a Europa la crisi demogràfica del segle

XIV.

11. Identificar i analitzar les principals institucions de govern de la Catalunya medieval.

12. Analitzar a grans trets l’expansió catalanoaragonesa per la Mediterrània

13. Aplicar els conceptes de l’anàlisi demogràfica (natalitat, mortalitat, creixement natural, saldo migratori...) així com els conceptes derivats de l’estructura professional i per edat i sexe de la població a fonts diverses d’escala europea, espanyola i catalana.

14. Descriure les principals àrees i funcions urbanes, així com les seves relacions amb el territori i el dinamisme econòmic que generen en els seus àmbits regionals.

15. Identificar les grans àrees urbanes del món, analitzar el procés d’urbanització europeu i descriure les principals característiques i formes d’ocupació de l’espai urbà de les ciutats espanyoles i catalanes.

16. Analitzar el fenomen de les migracions a escala europea, espanyola i catalana i descriure algunes de les tendències demogràfiques del món actual.

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir de les competències bàsiques establertes al curriculum.

 

Qualificació de les tasques:

  • Valoració de 1 a 4 en cada una de les activitats, controls, treballs, exposicions o blocs d'exercicis que hagi de lliurar l'alumne/a
  • La qualificació del curs serà la mitjana de les tres avaluacions, sempre que totes tres avaluacions estiguin aprovades. Les avaluacions parcials que no s'hagin aprovat impedeixen aprovar l'avaluació final fins que s'hagi recuperat ( a no ser que la Junta d'Avaluació decideixi amb millor criteri altra cosa per a cada alume/a individualment considerat). 
  • Es posarà especial atenció en la pulcritud i puntualitat en la presentació de les tasques encomanades. Les tasques que es presentin fora de termini seran penalitzades, aspirant com a màxim a un 2 (Asssoliment Suficient). Si el retard de presentació és exagerat, el professor podrà impossar a l'alumne/a la presentació de la feina al final de l'avaluació com a activitat de recuperació, quedant-li d'aquesta manera l'avaluació suspesa fins que faci la recuperació o presenti les feines pendents.
  • Obligació d'usar la llengua vehicular del centre en tots els treballs i activitats.
  • En els casos de recuperació, en l’alumne aspirarà com a màxim a un 2 (Assoliment Suficient). D’aquesta manera es premia l’esforç continuat realitzat en el dia a dia. L’arrodoniment de la nota a l’alça o a la baixa queda a criteri del professor en funció del progrés de l’alumne.