Llengua i Literatura Castellana de segon d 'ESO

Professor/a

 Yaiza Macias 

Descripció

La matèria de llengua castellana i literatura té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat assoleixi les eines necessàries per a:

 • Participar en interaccions orals, escrites i audiovisuals.
 • Comprendre els missatges orals, escrits i audiovisuals.
 • Expressar-se mitjançant missatges orals, escrits i audiovisuals.
 • Comprendre els mecanismes interns de la llengua i el seu funcionament general. Tot plegat s’ajusta a l’assoliment de les competències comunicativa i audiovisual així com les competències artística i cultural.

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 1. Explicació per part de la professora del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.
 2. Realització, per part dels i les alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 3. Les activitats a realitzar tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitat d’aprenentatge a tot l’alumnat. 
 4. Correcció a l’aula de les diferents activitats realitzades.

Material

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

 • Material divers (Power points, fulls de Word amb activitats, selecció de pàgines web…)
 • Fulls DIN-4 per confeccionar un dossier.
 • Material d´escriptura.

Avaluació

Les competències que es treballen durant el curs s’avaluaran a través d’exàmens, treballs i/o presentacions orals. 

A més a més, els i les alumnes hauran dentregar un dossier que inclogui totes les activitats realitzades durant el trimestre.