Robòtica 2n ESO

DESCRIPCIÓ

Optativa que és continuació dels coneixements que van adquirir el curs passat sobre lògica computacional i programació per blocs. Les competències treballades els hi serveixen per desenvolupar aquest segon nivell de robòtica amb el programa Scratch, amb el qual realitzaran senzills programes i aplicacions educatives amb aquest entorn. Es fa també la introducció a les plaques programables per a la realització de diferents tasques i reptes; Makey-Makey i micro:bit seran els suports físics que ajudaran a comunicar l’ordinador amb el món real.

OBJECTIUS

 • Conèixer les diferents instruccions o blocs del programa Scratch
 • Utilitzar el blocs de programació per crear jocs senzills, així mateix com el disseny d’activitats educatives de les matèries que cursen (Català, Castellà, ...)
 • Conèixer i explicar què és una placa programable, amb avantatges i inconvenients, semblances i diferències
 • Utilitzar les plaques Makey-Makey i micro:bit, realitzant mini-projectes de programació i verificar el seu correcte funcionament

CONTINGUTS

 • Què és Scratch?
 • Les instruccions de programació de l’Scratch. Famílies o categories dels blocs de programació
 • Reptes de programació proposats: disseny de jocs i activitats educatives de caire senzill
 • Les plaques programables: Makey-Makey i micro:bit.
 • Comunicació amb l’exterior (de l’ordinador) mitjançant exemples de programes
 • Disseny de programes senzills per fer funcionar les plaques programables segons unes necessitats concretes

METODOLOGIA

Una vegada l’alumnat ha adquirit el coneixement (continguts) dels blocs de programació, se’ls hi posarà diferents reptes a aconseguir, les dificultats dels quals estan classificades per nivells.  Es pretén que aquesta optativa sigui motivadora i engrescadora, on es fomenta ja d’entrada la col·laboració entre els propis alumnes, per a aconseguir el producte final: el programa acabat i funcionant.

MATERIAL

El material necessari per portar a terme un bon desenvolupament d’aquesta optativa és el següent:

 • Ordinador portàtil de l’alumne/a
 • Entorn virtual d’aprenentatge: Moodle
 • Elements habituals: llibreta o fulls en blanc, estoig amb bolígrafs, llapis de grafit i colors, maquineta, goma

AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació

 • Conèixer la interfície del programa Scratch i les famílies de blocs de programacions
 • Realitzar petits programes a partir d’unes necessitats donades
 • Conèixer les plaques de programació Makey-Makey i micro:bit i explicar les diferències bàsiques entre ambdues
 • Dissenyar i verificar petits programes de control per a les plaques programables

Valoració

L’avaluació d’aquesta matèria optativa es farà dels següents conceptes:

 • Part conceptual, on es faran controls dels continguts teòrics fets a classe. Aquest apartat té un valor del 40% de la nota total.
 • Part procedimental, on es valoraran els següents elements: disseny i verificació dels reptes proposats (programes senzills demanats) i pràctiques realitzades amb les plaques programables. Aquest apartat té un valor del 45% de la nota final.
 • Part actitudinal, on es valora el comportament, l’actitud i l’interès mostrat a classe. Aquest apartat té un valor del 15% de la nota total.