La música de l'aigua

La música de l'aigua

Àrees implicades

Música i Ciència

Objectius

  • Crear un instrument musical a partir d’ampolles i aigua.
  • Conèixer la relació: a major nivell d’aigua dins l’ampolla, el to serà més greu, és a dir, la freqüència d’ona serà més petita.
  • Interpretar cançons utilitzant ampolles de vidre com a instrument musical.

Material

  • Ampolles de vidre
  • Aigua
  • Forquilla o cullera per colpejar

Descripció

Interpretació d’una cançó prenent ampolles amb aigua com a instrument de percussió.

Conclusió

Omplint les ampolles amb aigua a diferents nivells, podem canviar el to que en resulta quan colpegem les ampolles. Així, podem aconseguir les notes de l’escala musical i, d’aquesta manera, interpretar cançons.

Links relacionats

Composició amb els sons de l’aigua (Catalunya des de l'aigua 3r A d'ESO)