admin
La nostra història La història de l'Institut Europa s'inicia l'any 1969 i passa per diferents etapes. Les podeu anar seguint clicant sobre els desplegables següents: {slider title="Anys 2018 - 2022" o...
L'organització L'Institut compta amb les següents unitats organitzatives. El Claustre de professors El Consell escolar L'Equip directiu El PAS Les tutories Els àmbits didàctics Les normes (NOFC) El Pl...
Els àmbits didàctics Composició: Cadascun d'aquests àmbits està integrat per els professors que imparteixen unes determinades àrees o matèries. El currículum s’organitza en àmbits que agrupen les àree...
Les tutories La tutoria és una figura bàsica en el procés educatiu per la seva labor d'orientació, coordinació i transmissió d'informació entre alumnes, families i entorn escolar. Designació: La tutor...