Professor

 • Darío Castro

Descripció

L’àrea de Tecnologia intenta proporcionar a l’alumnat les bases per superar òptiques parcials de la realitat tecnològica i proporcionar-los una visió tan ajustada i completa com sigui possible del paper que té la tecnologia, com una manifestació més de la cultura del nostre temps.

En aquest curs els continguts i activitats giraran al voltant de l’habitatge. Començarem amb l’estudi de la seva necessitat, evolució i conseqüències socials. Continuarem amb les consideracions i regles que han de tenir que ser contemplades en la seva construcció. Finalitzarem amb l’estudi de de les instal·lacions bàsiques i dels aspectes relacionats amb la domòtica. Finalitzarem el curs amb una introducció als sistemes automatitzats i digitals.

Com projecte transversal, construirem la maqueta d’un habitatge.

Continguts

 • 1r trimestre: Tecnologia i societat
  • El desenvolupament tecnològic
  • L’habitatge
 • 2n trimestre: Construcció d’un habitatge
  • Estructura i construcció d’un habitatge
  • Les instal·lacions d’un habitatge
 • 3r Trimestre: Sistemes automatitzats
  • Sistemes domòtics
  • Electrònica
  • Pneumàtica i hidràulica

Metodologia

 • Les classes de forma ordinària, tant teòriques com de desenvolupament de projectes, es portaran a terme a l’aula de tecnologia de segon cicle.
 • A cada trimestre es realitzarà un part del projecte de curs. Una hora a la setmana estarà dedicada a desenvolupar les sessions teòriques. A l’altra hora de la setmana es faran, alternativament, les sessions pràctiques a les aules de Tecnologia i d’Informàtica.
 • En funció del tipus d’activitat a realitzar es treballarà individualment o en grup.
 • Els continguts es desenvoluparan en contextos significatius, partint de l’entorn proper de l’alumnat i de les situacions quotidianes. D’altra banda, caldrà que l’alumnat participi, es plantegi preguntes i resolgui els problemes que se’ls puguin anar plantejant, amb un esperit d’interès, curiositat i implicació en les tasques a realitzar.
 • Totes les activitats proposades, segueixen l’esquema: recerca d’informació, elaboració d’informació, presentació i un aparat d’ampliació anomenat "repte". En totes elles l’alumne té els criteris de valoració emprats.
 • Preferentment les activitats es realitzen en format online amb terminis de presentació establerts
 • Es faran servir diferents fonts d’informació i recursos TAC amb la finalitat de buscar, analitzar, seleccionar i treballar la informació.

Material

Tot el mateial de referència de l'alumne es troba en un curs tancat de moodle. A l'inici de curs es facilitaran les claus d'accés per tal que l'alumne es pugui matricular.

Les altres fonts són:

Pel que fa al material l’alumne haurà de portar a classe els següents materials:

 • Portàtil.
 • Fulls DIN A4 blancs, llapis, bolígraf, goma
 • Aquells materials que s’indiquin per a la realització del projectes constructius proposats.
 • L’alumnat també disposarà del material i eines de l’Aula de Tecnologia

Avaluació

S’avaluaran els següents apartats:

 • Treballs (40 %):
  • Dossiers i treballs d’investigació.
  • Projectes.
  • Sortides programades.
  • Comentaris de text i documentals
  • Activitats
 • Carpeta d'aprenentage (45 %):
 • Aula (15 %):
  • Assistència i puntualitat a classe.
  • Preguntes fetes.
  • Ordre i pulcritud de la llibreta.

Es tindrà molt en compte el factor temporal, es a dir el moment en el que l’alumne ha de presentar la seva feina. Els treballs donats fora de termini podran no ser tinguts en compte, o ésser qualificats amb un 5 com a màxim.

Les còpies, fotocopies o altres formes de presentar com a propis treballs que no ho son tindran automàticament un zero com a qualificació