Professora

  • Anna Vidal Mestres

Objectius

La matèria està adreçada al plantejament de diferents processos de treball de caire matemàtic per tal de consolidar l’adquisició de les competències matemàtiques de l’etapa, en un entorn de màxima adaptabilitat a les necessitats dels estudiants.

Metodologia

A partir de diferents activitats, s’identificaran els aspectes a treballar en cada moment, tant individualment com en grups cooperatius.

S’emprarà la carpeta d’aprenentatge com a eina de reflexió i autoavaluació amb la finalitat de desenvolupar el sentit crític amb el propi procés d’aprenentatge.

Materials

La major part dels materials seran proporcionats a les diferents sessions. Quan es demani algun material o eina extra, s’avisarà amb suficient antel·lació per tal de que els alumnes puguin portar-lo. Tot i així serà obligatori:

  • Quadern/fulls A4 
  • Bolígraf negre, blau, verd i vermell. Corrector.
  • Joc d’escaire, cartabó, regla, transportador d'angles i compàs.
  • Calculadora científica
  • L’ordinador portàtil: l’alumne el necessitarà tant per fer alguns deures o exercicis a classe com per a la recerca d'informació. L’ordinador portàtil harà de vindre carregat des de casa.
  • Folder de plàstic, clips i grapadora.

Avaluació

L’avaluació es basarà, en el lliurament de diversos treballs dins dels terminis plantejats, així com en l'observació continuada dels hàbits de treball i participació a l'aula.