Professors

 • Andrés Fernández
 • José Manuel Navarro

Descripció

Aquesta unitat pretén descobrir el "món" de la robòtica als alumnes que cursen 4t de l' ESO. En ser una introducció a la robòtica no es necessari que els alumnes Comptin amb coneixements previs en la matèria, però sí que es interessant que hagin vist abans certs continguts  de geometria i física.

Per desenvolupar aquesta unitat de Robòtica anem a emprar els kits de de Arduino UNO, que es componen de peces de muntatge i sensors diferents (so, pulsació, ultrasons i llum). Per altre part la programació la farem amb el programes CODE i Arduino Block. Un dels avantatges que presenten aquests Kits és que utilitzen un llenguatge icònic bastant llest i pel que resulta bastant fàcil iniciar-se amb ell, i ofereix

Objectius

 • Descriure les característiques generals i el funcionament d'un robot.
 • Descriure el paper i el funcionament d'un sensor i conèixer les característiques dels principals tipus de sensors.
 • Conèixer diverses aplicacions dels robots en la indústria, explicant alguns dels avantatges dels robots enfront de mecanismes automàtics, per exemple.
 • Aprendre a programar un robot perquè realitzi unes accions concretes.
 • Dissenyar, construir i programar un robot que realitzi una sèrie d'accions
 • Aprendre a treballar en equip.

  Continguts

 • Origen de les robots i la seva importància en l'actualitat.
 • Parts i funcionament d'un robot.
 • Identificació d'automatismes
 • Disseny, construcció d'un robot
 • Ús de la robòtica per resoldre una problemàtica concreta
 • Traduir un problema real a llenguatge informàtic
 • Nocions bàsiques de programació i ús dels programes CODE i Arduino Block
 • Aplicació de sensors.

Metodologia

En el disseny i planificació d'aquesta unitat didàctica s'han tingut en compte els següents principis metodològics:

 • Aprenentatge significatiu: En aquesta, es pretén que l'aprenentatge sigui significatiu, és a dir, que els continguts que vulguem transmetre als alumnes estiguin relacionats amb els que ja tenen.
 • Aprenentatge basat en projectes (PBL). Mitjançant el PBL, i en concret en aquesta àrea de la robòtica pedagògica, es pretén ensenyar als alumnes els conceptes principalment de programació i de matemàtiques, entre d'altres matèries, utilitzant per a això eines que resultin interessants per als alumnes i que facilitin l'aprenentatge. L'aplicació d'aquesta disciplina té com a objectiu el explotar el atractiu que resulta per als estudiants la idea de "aprendre jugant".

Materials

El material necessari per a un bon desenvolupament de la matèria és:

 • Material de treball del Moodle Àgora
 • Netbook
 • Llibreta o fulls en blanc, bolígraf, llapis i goma.

Avaluació

Criteris d'Avaluació

 • Conèixer les parts que componen un robot així com el seu  funcionament.
 • Conèixer el paper que juguen els robots en La nostra societat actual.
 • Característiques que diferencien un robot d'un mecanisme automàtic.
 • Saber disseny, construir i programar un robot senzill.
 • Conèixer el llenguatge informàtic.
 • Saber traduir un problema plantejat en llenguatge informàtic correctament.
 • Comprendre el funcionament dels principals tipus de sensors: llum, so i contacte.
 • Saber modificar el disseny d'un robot per alterar sumi resposta davant de determinats estímuls.
 • Creativitat i iniciativa per participar en el repte plantejat.

L’avaluació de l’assignatura es farà dels següents conceptes:

 • Part conceptual on es faran controls dels continguts teòrics fets a classe. Aquest apartat conformarà un 50% de la nota total.
 • Part procedimental on es valoraran els següents elements: Treballs pràctics fets al taller, exercicis i activitats dels continguts teòrics, presentacions en suport digital, treballs, et. . Aquest apartat es conformarà un 40% de la nota total.
 • Part actitudinal que tindrà a veure amb el comportament, l’actitud i l’interès mostrat a classe. Aquest apartat conformarà un 10% de la nota total.

 Recuperació

 Els alumnes que han suspès la unitat didàctica poden recuperar-la de la següent manera:

 • Acabar de fer els projectes sense entregar
 • Entregar una memòria dels continguts.