Professor

Olga Mascolo

Continguts

 Unitat 1: Nombres reals.

 1. Classificació dels nombres.
 2. Nombres enters: operacions.
 3. Nombres racionals. Fraccions.
 4. Potencies.
 5. Arrels. Operacions.

 Unitat 2: Equacions i inequacions.

 1. Polinomis. Factorització.
 2. Equacions de 1r i 2n grau.
 3. Equacions de grau superior a 2 per descomposició.
 4. Resolució de problemes mitjançant equacions.
 5. Inequacions de 1r grau.

 Unitat 3: Sistemes de equacions.

 1. Equacions lineals amb dos incògnites.
 2. Sistemes d’equacions lineals (interpretació gràfica).
 3. Mètodes de resolució. Equacions lineals amb dos incògnites.
 4. Sistemes d’equacions no lineals.
 5. Resolució de problemes mitjançant sistemes.

 Unitat 4: Funcions.

 1. Característiques.
 2. Taxa de variació mitjana.
 3. Funcions lineals (rectes).
 4. Altres funcions elementals.
  1. Funcions quadràtiques (paràboles).
  2. Funcions de proporcionalitat inversa (hipèrboles)
  3. Funcions exponencials.
  4. Funcions definides a trossos. 

Unitat 5: Trigonometria

 1. Mesura d’angles (unitats sexagesimals i radiants). 
 2. Raons trigonomètriques d’angles aguts.
 3. Resolució de triangles.
 4. Ús de la trigonometria per a la resolució de problemes en contextos diversos. 

Unitat 6: Probabilitat

 1. Successos. Probabilitat. Regla de Laplace.
 2. Probabilitat condicionada i successos independents.
 3. Càlcul de probabilitats de successos compostos. 

Unitat 7: Estadística

 1. Estadística descriptiva. Variables estadístiques. Taules.
 2. Paràmetres estadístics.
 3. Gràfics estadístics. 

Metodologia

 Les classes d'aquesta assignatura es basaran en les següents pautes de treball:

 1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l'aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.
 2. Realització per part dels/les alumnes de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixemnets i competències d'aquesta matèria.
 3. Correció a l'aula de les activitats realitzades.

Les activitats tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitar l'aprenentatge a tots/es els/les alumnes. 

S'utilitzaran eines informàtiques tals com Geogebra i Excel. 

Materials

Els materials necessaris són:

 • Bolígrafs, llibreta o fulls DIN A4.
 • Calculadora científica.
 • Ordinador.
 • Escaire, cartabó i transprotador d'angles

Avaluació

 Els instruments d’avaluació seran:

 • Observació del treball diari.
 • Preguntes orals perquè els alumnes expliquen els seus raonaments.
 • Revisió dels treballs fets pels alumnes a casa i a classe.
 • Proves escrites. Podran ser tant en format examen com elaboració raonada d'un projecte.
 • Observació de l’actitud de l’alumne (interès, participació, puntualitat, col·laboració ...).