Professorat

Marta Barberan

Descripció

La matèria d’anglès té per objectiu que l'alumnat adquireixi les competències lingüístiques i culturals que li permetin comunicar-se en llengua anglesa.

Metodologia

La metodologia que seguirem serà activa i participativa, i compartirem els objectius d'aprenentatge amb l’alumnat. Per aconseguir un aprenentatge significatiu les activitats es plantejaran amb un enfoc deductiu. L’objectiu final és que l'alumnat adquireixi les competències comunicatives bàsiques.

A l'aula treballarem en petits grups i també individualment, amb l'objectiu d'arribar a tot l'alumnat perquè avanci en el seu aprenentatge. 

Durem a terme projectes enfocats a l’adquisició de les competències bàsiques de l'àmbit lingüístic, tot i que també promouen l’adquisició de valors a més de treballar les competències digital i personal i social.

Alguns projectes possibles són:

 • Create the dialogue of a police investigation (focusing on Present Perfect and Past Perfect)
 • Explain a culture (focusing on relative clauses)
 • Create a travel blog entry- What to visit in Barcelona in 3 days (focusing on conditionals)
 • Health surveys (focusing on quantifiers, countable / uncountable)

Els projectes, recursos i tasques es penjaran al Google Classroom.

Tindrem la col·laboració d'una assistent lingüística nadiva a totes les classes. Això ens ha de permetre posar èmfasi en la competència comunicativa oral.

Material

L’alumnat haurà de portar sempre a classe:

 • L'ordinador amb la bateria carregada.
 • Uns auriculars per escoltar àudios i vídeos de l'ordinador.
 • Folis o llibreta de aproximadament 200 fulls.  

Avaluació

Els criteris d’avaluació estan relacionats amb l’assoliment dels objectius previstos i de les competències bàsiques. A cada unitat l’alumnat haurà de presentar feines i fer proves que l’ajudaran a adquirir les competències. Ambdues són importants, tant les proves (gramàtica, redacció, lectura, listening, etc.) com la presentació de treballs orals i escrits productes dels projectes. En la valoració dels projectes també es tindran en compte les competències de l’àmbit digital i del personal i social.

Per assolir les competències que demana l’assignatura de manera suficient, notable o excel·lent es tindran en compte:

 • El treball constant i l’observació a l’aula.
 • Els productes finals i la seva exposició.
 • Les tasques i activitats durant el projecte.
 • Les proves que s'aniran fent

WELCOME ABOARD!