Professora

 • Yolanda Arjona

Objectius

Les competències comunicatives implicades a l'Àmbit de Llengües es tractaran de forma conjunta en les matèries de Català i Castellà. També la coordinació entre les activitats d'aprenentatge que es duran a terme en les dues matèries, així com,  l'avaluació de les competències que es treballaran també de forma conjunta amb els objectius de:

 • Potenciar els aspectes i les habilitats comunicatives pròpies dels estudiants.
 • Dominar de forma conscient, reflexiva i crítica tots els aspectes de la comunicació en diferents contextos i àmbits: comprensió lectora, expressió escrita, comunicació oral.
 • Fomentar el gust per la lectura i les aptitud literàries.
 • Facilitar el coneixement del funcionament de la llengua.
 • Oferir a l'estudiant els coneixements teòrics que necessita per a interpretar i elaborar tot tipus de textos relacionant-los amb diferents gèneres literaris.

Metodologia

Així, les dinàmiques de treball tindran en compte aquests aspectes competencials:

 • Explicacions de les activitats i dels objectius d'aprenentatge.
 • Realització de les activitats amb dinàmiques diverses: individuals, grups, materials i recursos diversos, etc.
 • Activitats amb diferents nivells de complexitat per poder adaptar-les a tots el perfils de l'alumnat.

És important que els alumnes siguin conscients dels seus procés d'aprenentatge, i es fomentarà especialment l'autoavaluació, la responsabilitat i l'autonomia.

Materials necessaris

A més de les eines habituals  (carpeta, fulls DINA4, bolígrafs, llapis, goma) és important recalcar que l'ordinador portàtil serà l'eina bàsica de treball, així que les i els alumnes hauran de portar-lo carregat obligatòriament. La resta de materials que es considerin necessaris per a alguna de les activitats, per exemple fotocòpies, seran aportats pel professorat.

Avaluació

La valoració de l'assoliment de les competències lingüístiques i comunicatives treballades es basarà en:

 • Seguiment del treball efectuat per l'alumnat.
 • Ponderació específica d'algunes de les activitats tal i com s'informarà a les i els alumnes.
 • Competències personals i socials que es demostra en la realització de les activitats.

El nostre departament segueix el criteri d'avaluació contínua: és a dir, amb independència de les possibles recuperacions al final de cada trimestre, cada avaluació recupera les anteriors.  Per a poder superar la matèria, cal tenir dues avaluacions aprovades, una de les quls ha de ser la tercera. Per contra, si no supera l' última avaluació haurà de presentar-se a l'examen final.