Professora

 • Ana Bistué

Descripció

La matèria persegueix dos objectius fonamentals: iniciar un estudi bàsic de la llengua que és l'origen de la família lingüística de les llengües romàniques, i conèixer els aspectes més rellevants de la cultura i la societat romanes per poder relacionar-los amb els del món actual.

El primer objectiu ajuda a millorar el coneixement i ús de la llengua de l'escola, com a instrument primordial d'aprenentatge i comunicació; el segon aporta dades per a una interpretació més ponderada de la societat actual.

Ambdós col·laboren eficaçment en l'adquisició de competències bàsiques i contribueixen a l'assoliment dels objectius de l'etapa d'educació secundària obligatòria.

Metodologia

La matèria es treballa des de diferents activitats:

 • Feina a casa i a l’aula.
  • Traducció de textos sobre temes mitològics amb vocabulari.
  • Exercicis gramaticals, i sobre història i civilització romana.
  • Pràctica dels usos dels principals llatinismes.
  • Exposició oral sobre algun dels temes de cada trimestre.
 • Proves.
  • Fem petits controls de cada unitat.
  • A l’examen, els alumnes disposen de la informació gramatical necessària i dels seus apunts.
 • Treballs.
  • Lligats a les sortides culturals.

Material

 • Llibre de text.
  • Curs Classroom.
  • En alguna ocasió, podem fer ús del llibre Llatí 4t d’ESO, Victoria Bescós i Carmen Romero (ed. Castellnou). Els Llibres pertanyen al Departament de Llengües i estan a disposició dels alumnes. 
 • Dossiers.
  • Dossier d'apunts i activitats elaborat a classe.
 • Diccionaris.
  • Vocabulari del llibre de text o específic per a cada text.
 • Altre material.
  • Pel·lícules, documentals ficcionats, portals de clàssiques (Internet), recursos Google...

Avaluació

L’avaluació de l’alumnat es fa tenint en compte les competències bàsiques, tot atenent a diferents aspectes:

 • Part conceptual: controls de tipus teòric amb formularis Google
 • Part procedimental: activitats pràctiques (treballs en equip sobre aspectes d'urbanisme, literatura, història...), deures del Classroom, control del dossier d’apunts, exposicions orals...)
 • Part actitudinal: assistència, puntualitat, atenció a l’aula, realització dels deures, regularitat en el lliurament de treballs, interès per la matèria i capacitat d'aprendre.

Criteris de recuperació

 • L’avaluació de la matèria és contínua: es té en compte que l'alumne porti al dia les feines i demostri un assoliment de les competències bàsiques de la matèria.
 • Lliurament de les tasques al Classroom amb correcció.

Activitats d'estiu

 • Als alumnes que vulguin continuar els estudis humanístics al batxillerat, se’ls recomana que consolidin els coneixements de morfologia i de sintaxi llatines repassant la feina feta a 4t.

Criteris de promoció

 • Conèixer el funcionament bàsic de la sintaxi i la morfologia del llatí.
 • Poder analitzar i traduir oracions molt simples amb lèxic.
 • Tenir uns coneixements elementals de cultura i civilització romanes.
 • Haver fet totes les activitats del curs amb correcció i tenir actualitzats els apunts.