Professora

Olalla Muiños Ruíz

Temari

 1. Tema 1: Les forces i la pressió
 2. Tema 2: El moviment
 3. Tema 3: L’energia i les ones
 4. Tema 4: La llum

Material necessari

 • Ordinador portàtil
 • llibreta amb fulls quadriculats
 • Calculadora científica
 • Els materials es troben penjats al MOODLE del centre

Avaluació

Aquesta assignatura és quadrimestral, la nota trimestral serà provisional.

La nota del quadrimestre es calcularà de la següent manera:

 • 75 %mitjana aritmètica de les proves escrites del quadrimestre, tres com a mínim.
 • 25 %nota de classe: TOT allò que fem o us demano a classe, per exemple:
  • Fer els deures
  • Saber la lliçó (es preguntaran fórmules i procediments senzills oral o per escrit)
  • Entregar les activitats que es demanin (informes de pràctiques, exercicis)
  • Fer les tasques on-line que es demanin
  • Participar a classe i mostrar interès per l'assignatura

Per aprovar la matèria de FÍSICA I QUÍMICA a final de curs cal tenir aprovades les dues parts, la FÍSICA i la QUÍMICA.

Excepcionalment podrà compensar-se una de les parts amb l'altra.

Al llarg del curs s'avisarà de la data de les proves de recuperació ordinàries i extraordinàries.