Professores

 • Sara Martín
 • Natalia Navarrete

Descripció

La matèria de Filosofia té com a meta que l’alumnat sigui capaç de pensar i comprendre, abstraient-se racionalment del camp concret estudiat en cada una de les altres matèries, per centrar-se en allò que caracteritza específicament a la filosofia, això és, reflexionar, raonar, criticar i argumentar, emprant la manera de preguntar radical i última que li és propi, sobre els problemes referits a la totalitat de la vivència humana i no humana, i això sense deixar de banda la seva capacitat de transformació i canvi, tant de l’individu com de la societat.

La Filosofia és una manera especial de preguntar i de saber, una manera d’entendre les circumstàncies en  què vivim i ens fan ser i comprendre com som.

Per això, la matèria de Filosofia persegueix com a objectiu principal la comprensió per part de l’alumnat de sí mateix i del seu món, dotant-lo de les eines cognitives tant teòriques com pràctiques.

A partir d'activitats pràctiques i visualitzacions de pel·lícules, treballarem algunes de les grans preguntes filosòfiques aprenent a pensar críticament i a escriure i parlar amb eloqüència.

Materials

 • Material de Treball de Moodle Àgora.
 • Material individual de cada alumne/a:
  • Ordinador (sempre amb la bateria carregada de casa) per agafar anotacions de les explicacions i per a poder realitzar les tasques encomanades.
 • Material d’aula:
  • Pissarra digital amb connexió a Internet.
  • Pissarra tradicional.

Metodologia

Es farà una presentació d’objectius, reptes, competències i continguts clau, així com dels criteris d’avaluació al començament de cada tema.

Per cada tema, l'alumne disposarà del material necessari al Moodle (dossiers, activitats, textos...). La professora farà una exposició magistral de les qüestions principals i es clarificaran dubtes i conceptes. Els alumnes han d’agafar apunts de totes les explicacions i aniran treballant paral·lelament amb el dossier corresponent a la unitat.

L'alumne haurà de presentar el dossier amb totes les activitats fetes i corregides al finalitzar cada tema. 

S’atendran les aportacions reflexives que facin els alumnes. A tal efecte es buscarà el debat a partir d’exemples i notícies que connectin el tema directament amb la realitat.

Es donaran orientacions de com s’estructura el tema per tal de facilitar la confecció de resums i/o esquemes que li facilitin la comprensió i estudi a l’alumne/a.

Es farà lectura, comentari i treball de textos.

Sempre que la disponibilitat de temps i els temes ho permetin, es procurarà donar suport audiovisual a les unitats didàctiques que es vagin desenvolupant a classe.

Temporització

La matèria de filosofia té una durada de dues hores setmanals. 

Avaluació competencial

L'alumne serà coneixedor de les competències que es treballen, ja que seran presentades a l'inici de cada unitat. Cal dir que de totes aquestes competències, es posarà especial atenció en els següents aspectes competencials metodològics:

 • L'alumne ha de ser puntual a l'inici de cada classe.
 • L'ús de telèfons mòbils a les classes de filosofia està prohibit (tret que la professora doni el permís). L'alumne ha de demostrar la maduresa necessària per a poder atendre sense distreure's.
 • La pulcritud i puntualitat en la presentació de les tasques encomanades. Les tasques fora de termini sense justificació oficial no seran admeses ni corregides.
 • La correcció ortogràfica i el rigor conceptual filosòfic són requisits necessaris per superar la matèria.